Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2020

portal

 

Înregistrarea modificărilor la actele constitutive ale GIE şi GEIE potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2137/1985, Legii nr. 161/2003 (Cartea I, Titlul V, Capitolul I, Secţiunea a II-a) şi OUG nr. 119/2006

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Cererea de înregistrare (formular) privind:

 • orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componenţa grupului - detalii;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea tuturor sucursalelor, reprezentanţelor şi celorlalte entităţi fără personalitate juridică - detalii;
 • hotărârea judecătorească prin care se declară nulitatea grupului;
 • hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, menţiunea dacă administratorii pot acţiona individual sau împreună, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
 • cesiunea, în tot sau în parte, a părţilor de interes ale unui membru;
 • hotărârea membrilor grupului sau hotărârea judecătorească de dizolvare a grupului;
 • hotărârea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
 • terminarea lichidării grupului;
 • propunerea de mutare a sediului într-un stat străin;
 • clauza prin care noii membri sunt exoneraţi de la plata datoriilor grupului, născute anterior admiterilor în grup. 

 

II. Cererea de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii - detalii;
 2. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 3. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • GIE şi GEIE vor publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, documentele prevăzute la art. 129 din Legea nr. 161/2003, art. 8 şi art. 11 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/1985; GEIE va publica Notificarea privind încheierea lichidării unei grupări şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în interval de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a. 

*

*               *

        

 1. Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 2. Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe