Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

 

Înregistrarea modificărilor la actele constitutive ale GIE şi GEIE potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2137/1985, Legii nr. 161/2003 (Cartea I, Titlul V, Capitolul I, Secţiunea a II-a) şi OUG nr. 119/2006

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Cererea de înregistrare (formular) privind:

 • orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componenţa grupului - detalii;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea tuturor sucursalelor, reprezentanţelor şi celorlalte entităţi fără personalitate juridică - detalii;
 • hotărârea judecătorească prin care se declară nulitatea grupului;
 • hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, menţiunea dacă administratorii pot acţiona individual sau împreună, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
 • cesiunea, în tot sau în parte, a părţilor de interes ale unui membru;
 • hotărârea membrilor grupului sau hotărârea judecătorească de dizolvare a grupului;
 • hotărârea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
 • terminarea lichidării grupului;
 • propunerea de mutare a sediului într-un stat străin;
 • clauza prin care noii membri sunt exoneraţi de la plata datoriilor grupului, născute anterior admiterilor în grup. 

 

II. Cererea de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii - detalii;
 2. Dacă este cazul:
  • după caz, dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 3. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";
 4. Dovezile privind plata tarifului legal de publicitate,și, după caz, a tarifului postal,  în orginal sau în copie certificată de parte - detalii:

Notă:

 

 • GIE şi GEIE vor publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, documentele prevăzute la art. 129 din Legea nr. 161/2003, art. 8 şi art. 11 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/1985; GEIE va publica Notificarea privind încheierea lichidării unei grupări şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în interval de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului: 
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;  
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura  electronică calificată.  
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a   solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.