Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

18 Octombrie 2019

portal

Legislaţie naţională

http://legislatie.just.ro/ - portal legislativ care permite accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei

 
Legi

ReadSpeaker Legea nr. 26/1990 - privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic; 

ReadSpeaker Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

ReadSpeaker Legea nr. 151/2015 - privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare 

ReadSpeaker Legea nr. 152/2015 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

ReadSpeaker Legea nr. 182/2016 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

ReadSpeaker Legea nr. 1/2017 - privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ReadSpeaker Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Ordonanţe

ReadSpeaker O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 52/2008 - pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, aprobată cu completări prin Legea nr. 284/2008;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2011;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 6/2011 - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 2/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990, aprobată prin Legea nr. 193/2012;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 165/2014;

 

Hotărâri

ReadSpeaker H.G. nr. 885/1995, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor, republicată;

ReadSpeaker H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie

ReadSpeaker H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker H.G. nr. 124/2007 privind aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă

ReadSpeaker H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

ReadSpeaker HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare

ReadSpeaker HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

ReadSpeaker HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

ReadSpeaker HG nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

ReadSpeaker HG nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice 

ReadSpeaker HG nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Ordine

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1187/C/2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor cetățenești nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei și președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale cu modificările ulterioare.

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 1339/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 2207/C/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.082/C/2014

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 1876/C/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 1877/C/2017 privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 1878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă;

 

Decizii

ReadSpeaker Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. X/2006 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 25 din Legea nr.26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat  prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003 referitoare la cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei înmatriculări sau mențiuni din registrul comerțului.

 

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe