Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Iunie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

Tabelul cu rezultatele obținute urmare soluționării contestațiilor depuse la proba scrisă a candidaților participanți în data de 8 aprilie 2023 la concursul pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului

Tabelul cu rezultatele obținute la proba scrisă de participanții la concursul din data de 8 aprilie 2023 pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului

Barem/punctaj subiecte varianta 1 la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice din data de 08.04.2023 pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registruul comerțului

Anunț privind desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice pentru concursul de ocupare a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului din data de 08.04.2023

Tabelul cu rezultatele obținute urmare soluționării contestațiilor depuse la proba de interviu a candidaților participanți în perioada 20 - 24 martie 2023 la concursul pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului

Tabelul cu rezultatele obținute la proba de interviu a candidaților participanți în perioada 20 - 24 martie 2023 la concursul pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului

Tabel cu programarea la proba de interviu a candidaților declarați admiși urmare verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de registrator de registrul comerțului

Tabel cu rezultatul contestației privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de registrator de registrul comerțului

Tabel cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de registrator de registrul comerțului

 

ANUNŢ

organizare concurs pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului  din cadrul
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea a 52 de posturi de registrator de registrul comerțului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – aparatul central şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, după cum urmează  :

A. Posturile de registrator de registrul comerțului pentru care se organizează concurs:

 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș;
 • 4 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș;
 • 9 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția BPI – Serviciul asistență juridică BPI;
 • 5 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția Contencios – Serviciul metodologie registrul comerțului;
 • 5 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția Contencios – Serviciul Contencios.

B. Condiții de participare la concurs:

Pentru posturile vacante de registrator de registrul comerțului din cadrul ONRC și ORCT se poate înscrie la concurs  persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședința în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. este licențiat în drept și are cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică;
 5. nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;
 6. nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
 7. este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.

C. Probele de concurs sunt:

 • probă de interviu;
 • proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice.

D. Documente necesare înscriere candidați:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular FR-RU-02-01); (click aici)
 • copia actului de identitate sau orice alt document ce atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor ce atestă nivelul studiilor şi ale altor acte ce atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor ce atestă îndeplinirea condiţiilor de vechime în specialitatea juridică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, ce atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală ce atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, ce va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.;
 • aviz psihologic emis de unități sanitare și cabinete psihologice acreditate potrivit legii;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe proprie răspundere că nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații.

E. Locul înscrierii/depunerii documentelor de concurs:

Documentele pentru înscrierea la concurs, se depun, după caz:

 • fizic la compartimentul resurse umane din cadrul ONRC ce asigură organizarea şi desfăşurarea concursului din Bd. Unirii nr.74, bl J3b, tronson II­-III, sector 3, București;
 • prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică înăuntrul termenului de înscriere la adresa de mail : resurseumane@onrc.ro ;

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei de interviu, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea prevederilor conduce la respingerea candidatului.

 • Informații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane la nr. de telefon 021/3160810, interior 502 ,503 ,506.

F. Locul desfășurării probelor de concurs:

Proba de interviu și proba scrisă pentru verificarea cunoștiințelor juridice se vor susține la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului din Bd. Unirii 74, bloc J3b, tronson II – III, sector 3, București.

G. Calendarul organizării concursului:

 1. Perioada de înscriere candidați: 30.01.2023 – 10.03.2023;                                                          
 2. Afișare rezultate privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs: cel mai târziu cu 5 zile înainte de data probei de interviu;
 3. Depunere contestații* împotriva rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs: în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor;
 4. Soluționare contestații depuse împotriva rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs: în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
 5. Proba de interviu: 20 – 24.03.2023, conform programării ce va fi anunțată după expirarea perioadei de înscriere a candidaților;
 6. Afișare rezultatelor la proba de interviu: în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării probei de interviu;
 7. Depunere contestații* la proba de interviu: în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor la proba de interviu;
 8. Soluționare contestații la proba de interviu și afișarea tabelului cu rezultate finale a candidaților declarați admiși la proba de interviu: în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor;
 9. Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice: 08.04.2023;
 10. Afișare rezultate la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice: în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei;
 11. Depunere contestații* la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice: în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor pe pagina de internet a ONRC;
 12. Soluționare contestații la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și afișarea rezultatelor finale: în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

*Contestațiile se transmit la adresa de email: resurseumane@onrc.ro

H . Tematica și bibliografia de concurs:

Registrator de registrul comerțului (click aici)

I. Fișa cadru de post **(click aici)

**Activitatea registratorului de registrul comerțului implică lucrul cu calculatorul, în sistem informatic.

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante de registrator de registrul comerțului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se află aici.

 1. Statut registrator de registrul comerțului: Legea nr. 265/2022- privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
 2. Conflictul de interese și regimul incompatibilităților: Legea nr. 161/2003 -privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Declarații de avere și de interese: Legea nr. 144/2007 – privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.