Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Legislaţie naţională

http://legislatie.just.ro/ - portal legislativ care permite accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei

 
Legi

ReadSpeaker Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic; 

ReadSpeaker Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

ReadSpeaker Legea nr. 151/2015 - privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare 

ReadSpeaker Legea nr. 152/2015 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

ReadSpeaker Legea nr. 237/2015 - privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 182/2016 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

ReadSpeaker Legea nr. 1/2017 - privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ReadSpeaker Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;

ReadSpeaker Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

ReadSpeaker Legea nr. 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker Legea nr. 208/2020 - privind modificarea și completarea unor acte normative.

ReadSpeaker Legea nr. 223/2020 - pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990.

ReadSpeaker Legea nr. 315/2021 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ReadSpeaker Legea nr. 179/2022 - privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public.

ReadSpeaker Legea nr. 265/2022 - privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

  

Ordonanţe

ReadSpeaker O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 52/2008 - pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, aprobată cu completări prin Legea nr. 284/2008;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2011;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 6/2011 - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 2/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990, aprobată prin Legea nr. 193/2012;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 165/2014;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice (tip de semnătură stabilit la nivelul ONRC, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din ordonanță);

ReadSpeaker O.U.G. nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătătii;

ReadSpeaker O.U.G. nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

 

Hotărâri

ReadSpeaker H.G. nr. 885/1995, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor, republicată;

ReadSpeaker H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie

ReadSpeaker H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker H.G. nr. 124/2007 privind aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă

ReadSpeaker H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

ReadSpeaker HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare

ReadSpeaker HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

ReadSpeaker HG nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

ReadSpeaker HG nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice 

ReadSpeaker HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia

ReadSpeaker HG nr. 436/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025 și a planului de acțiune aferent acesteia

  

Ordine

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1187/C/2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările ulterioare;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei și președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale cu modificările ulterioare.

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 2207/C/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.082/C/2014

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 1877/C/2017 privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi;

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 7323/C din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online şi de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 7324/C din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 5307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţi–nare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 887/C din 26 mai 2023 privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 379/C din 12 februarie 2024 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 380/C din 12 februarie 2024 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informaţii şi documente din registrul comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiției nr. 381/C din 12 februarie 2024 privind aprobarea tarifelor pentru informaţiile şi documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvenţă

Decizii

ReadSpeaker Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. X/2006 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 25 din Legea nr.26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat  prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003 referitoare la cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei înmatriculări sau mențiuni din registrul comerțului.

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.