Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 

I. Documente aferente serviciului public de ţinere a registrelor comerţului

1. Documente referitoare la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului:
  1. cereri de înregistrare în registrul comerţului potrivit legii;
  2. cereri de radiere formulate potrivit legii;
  3. declaraţii-tip pe propria răspundere şi certificate constatatoare referitoare la autorizarea funcţionării;
  4. cereri de recurs şi opoziţii potrivit legii;
  5. mapa de rezoluţii pronunţate de director/persoana desemnată;
  6. documente justificative depuse în susţinerea cererii;
  7. cereri de solicitare certificate constatatoare, copii certificate, informaţii sau duplicate;
  8. corespondenţa purtată între oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal şi comerciant;
  9. citaţii;
  10. situaţii financiare anuale, raportul cenzorilor/auditorului financiar, raportul administratorilor.

2. Registre:

  1. registrele unice de intrare - ieşire;
  2. registrul comerţului computerizat pentru persoane juridice şi persoane fizice;
  3. registrul rezervări firmă şi emblemă;
  4. registrul de recursuri şi opoziţii;
  5. condica de şedinţe;
  6. registre de predare-primire documente;
  7. registrele comerţului pentru înregistrările efectuate în perioada 1990-1997 în care registrul comerţului nu se ţinea computerizat;
  8. registrele societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, după radierea acestora din registrul comerţului.

3. Arhiva pe suport magnetic:

  1. copii ale registrului computerizat;
  2. software de bază şi de aplicaţii;
  3. copii de nomenclatoare.

II. Documente create în cadrul activităţii de instituţie publică de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau gestionate de acesta

1. Documente privind organizarea şi funcţionarea instituţiei:
  1. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
  2. Statul de funcţii;
  3. Organigrama;
  4. Deciziile Directorului General;
  5. Hotărârile Consiliului Consultativ.
2. Documente privind evidenţele financiar contabile:
  1. bilanţul contabil;
  2. bugetul de venituri şi cheltuieli;
  3. statele de salarii;
  4. evidenţe contabile conform legislaţiei specifice.
3. Documente privind raporturile de muncă:
  1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
  2. Regulamentul intern;
  3. contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea;
  4. actele personale ale salariaţilor, depuse la dosarul de angajare (copii acte stare civilă, acte de studii, declaraţii medicale, etc);
  5. deciziile privind raporturile de muncă;
  6. documentele privind salarizarea;
  7. declaraţiile de avere/interes ale persoanelor cu funcţii de conducere.
4. Documente privind activitatea curentă:
  1. dosarele de achiziţie publică;
  2. contractele de achiziţie publică de bunuri, servicii şi lucrări;
  3. contractele de solicitare informaţii din registrul comerţului (contracte Recom);
  4. evidenţe statistice;
  5. protocoale de colaborare cu alte instituţii şi autorităţi publice;
  6. corespondenţa cu alte instituţii sau autorităţi publice;
  7. răspunsuri la sesizări, petiţii, cereri adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;

* documente/informaţii publice în condiţiile art. 4 şi art. 11 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate solicitanţilor cu plata tarifelor prevăzute de H.G. nr. 902/2012.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.