Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare (original), bifată la pct 4.6. – altele – completat: EUID conform art. 1 pct. 6 din Legea nr. 152/2015 - formular;
  2. Certificatul de înregistrare, în original - detalii;
  3. Dacă este cazul,  împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) - detalii.

 

Notă:

  • Emiterea unui nou certificat de înregistrare conţinând şi identificatorul unic la nivel european – EUID este opţională şi poate fi solicitată separat sau odată cu înregistrarea altor menţiuni în registrul comerţului.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate. 
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu sau prin corespondenţă. 

*

*               *

  1. Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
    În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.