Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Decembrie 2022

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I.1. Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original) - detalii;
 3. Dovada efectuării vărsămintelor, în copie certificată – detalii;
 4. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii:

I.2. Majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni

 • În cazul majorării capitalului realizată prin subscripție simultană, la cererea de înregistrare (original) - formular se atașează:

- actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original) - detalii;
-  dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare, în copie certificată;
- dovezile privind plata tarifelor legale și timbrul judiciar, în original;

 • În cazul majorării capitalului realizată prin subscripţie publică, la cererea de înregistrare (original) - formular) se ataşează:

- hotărârea adunării generale privind intenţia de majorare a capitalului sau, după caz, decizia consiliului de administraţie/ directoratului emisă în temeiul împuternicirii date prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, în original. În acest din urmă caz se va depune şi hotărârea adunării generale care conţine împuternicirea, în original;
- copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviinţat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital – detalii;
dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte;
- actul modificator, în original;
- dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

 • În cazul majorării capitalului realizată prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, la cererea de înregistrare (original) - formular) se ataşează:

- hotărârea adunării generale privind intenţia de majorare a capitalului sau, după caz, decizia consiliului de administraţie/ directoratului emisă în temeiul împuternicirii date prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, în original. În acest din urmă caz se va depune şi hotărârea adunării generale care conţine împuternicirea, în original;
- copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviinţat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital;
- dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte;
- actul modificator, în original - detalii;
- dovada notificării adresate de societate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la rezultatele ofertei publice;
- dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

I.3. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul modificator, în original, cu precizarea numărului de acţiuni/părţi sociale alocate în schimbul aportului în natură - detalii;
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/ membrului persoanei juridice asupra aporturilor în natură, în copie certificată. În situaţia în care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataşează şi extrasul de carte funciară, în original;
 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condiţiile legii, în original, după caz;
 5. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii;

I.4. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

I.5. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

I.6. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligaţiunilor în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

II. Actul constitutiv actualizat - detalii;

III. Dacă este cazul:

 • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului - detalii;
 • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial - detalii;
 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi/acționari care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
 • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate - detalii;
 • actele de identitate a noilor asociați/acționari (în copie certificată de parte), respectiv actele de înregistrare ale noilor asociați/acționari persoane juridice - detalii;
 • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
 • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii:

IV. Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";

V. Dovezile privind plata tarifului legal privind publicitatea şi, după caz, a celui poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii:

 

Notă:

 • Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal sunt obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF.
 • Hotărârile privind majorarea capitalului social al societăţilor cooperative şi cooperativelor agricole se menţionează în registrul comerţului şi, atunci când legea prevede, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi Partea a VII-a, dacă este cazul, la cererea reprezentanţilor legali sau împuterniciţilor acestora.
 • În cazul cooperativelor agricole, hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10 % din capitalul social. Majorarea  capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării hotărârii adunării generale.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:            
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.