Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original) - detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 3. Dovada efectuării vărsămintelor;
 4. Actul constitutiv actualizat - detalii;
 5. Dacă este cazul:
  • actele de identitate în cazul noilor asociați/acționari persoane fizice (în copie certificată de parte);
  • actele de înregistrare în cazul noilor asociați/acționari persoane juridice - detalii;
  • declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrat/înregistrată fiscal în România (în original) - detalii;
  • dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente cu privire la limita capitalului social/modificarea capitalului prevăzut, ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege (original sau în copie certificate de parte) - detalii;
  • informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 6. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii:
 7. Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali"

II. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original), cu precizarea numărului de acţiuni/părţi sociale alocate în schimbul aportului în natură - detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 3. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de registratorul de registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condiţiile legii, în original, după caz - detalii;
 4. Actul constitutiv actualizat - detalii;
 5. Dovada efectuării vărsămintelor;
 6. Dacă este cazul:
  • actele de identitate în cazul noilor asociați/acționari persoane fizice (în copie certificată de parte);
  • actele de înregistrare în cazul noilor asociați/acționari persoane juridice - detalii;
  • declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrat/înregistrată fiscal în România (în original) - detalii;
  • dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente cu privire la limita capitalului social/modificarea capitalului prevăzut, ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege (original sau în copie certificate de parte) - detalii;
  • informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 7. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii:
 8. Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";

 

 III. Majorarea capitalului social prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile 

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original), cu precizarea numărului de acţiuni/părţi sociale alocate în schimbul aportului în natură - detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 3. Situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz;
 4. Actul constitutiv actualizat - detalii;
 5. Dacă este cazul:
  • actele de identitate în cazul noilor asociați/acționari persoane fizice (în copie certificată de parte);
  • actele de înregistrare în cazul noilor asociați/acționari persoane juridice - detalii;
  • declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrat/înregistrată fiscal în România (în original) - detalii;
  • dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente cu privire la limita capitalului social/modificarea capitalului prevăzut, ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege (original sau în copie certificate de parte) - detalii;
  • informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 6. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte - detalii:
 7. Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";

 

Notă

 • Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal sunt obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF.
 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.