Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind declaraţiile tip pe propria răspundere (model 3)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere - model 3 semnată de asociaţi sau de administratori (original);
 3. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.196/2018 (completat pe formular – tip, original), în situația în care se dorește începerea activității la sediul social declarat anterior fără activitate;
  • dacă la sediul social, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară activitate, administratorul/administratorii societății depune/depun o declarație pe propria răspundere (detalii), prin care atestă faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă:

 • În declaraţia-tip model 3 se vor înscrie toate activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaraţiei-tip model 2 şi care urmează să fie desfăşurate în continuare.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.