Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Octombrie 2022

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind schimbarea sediului profesioniştilor în alt judeţ

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii, , în ordinea preferințelor.
  NOTĂ:
  Schimbarea sediului social în alt judeţ impune înregistrarea persoanei juridice în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înmatriculării acesteia din registrul comerţului de la vechiul sediu social.
  Cererea de menţiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operaţiuni şi se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză sau la ORCT unde persoana juridică îşi va stabili sediul social, însoţită de dovada achitării tarifului legal de publicare, în original.
  Cererea de înregistrare va fi însoţită de solicitarea verificării disponibilităţii şi rezervare a firmei, în situaţia în care denumirea actuală a profesionistului nu a fost înregistrată anterior la nivel naţional. În acest caz, cererea de verificare a disponibilităţii şi rezervare a firmei se transmite de îndată prin mijloace electronice la ORCT unde urmează să se mute sediul respectivei persoane juridice, iar rezultatul verificării se transmite prin aceleaşi mijloace la ORCT unde s-a înregistrat cererea.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
 3. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării denumirii firmei (original) - detalii;
 4. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original) - detalii;
 5. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/membrilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului (original) - detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. - detalii;
 7. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
 8. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular - tip - original) - detalii;
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 9. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • În cazul în care, denumirea/sediul nu sunt disponibile se va proceda, prin amânarea soluţionării, la efectuarea menţiunii de schimbare denumire/schimbare sediu ales.
 • Dispoziţiile rezoluţiei directorului ORCT/ persoanei desemnate prin care se autorizează schimbarea sediului unei persoane juridice în alt judeţ, înregistrarea persoanei juridice în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înmatriculării acesteia din registrul comerţului în care este înregistrată se duc la îndeplinire atât de către ORCT de la vechiul sediu, cât şi de ORCT de la noul sediu.
 • Certificatul de înregistrare în registrul comerţului se emite de către ORCT de la noul sediu, în temeiul rezoluţiei directorului ORCT/ persoanei desemnate, comunicată prin mijloace electronice de către ORCT unde a fost pronunţată.
 • Certificatul de radiere din registrul comerţului se emite de către ORCT de la vechiul sediu, în temeiul rezoluţiei directorului ORCT/ persoanei desemnate. Reînmatricularea persoanei juridice la ORCT de la noul sediu şi radierea acesteia de la ORCT de la vechiul sediu se efectuează în aceeaşi zi.
 • Documentele care atestă înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii având ca obiect schimbarea sediului în alt judeţ pot fi eliberate persoanei juridice, conform opţiunii acesteia, de oricare dintre ORCT implicate.
 • În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poştă, cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului poştal, în original sau în copie certificată.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;       
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Cererea de menţiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operaţiuni şi se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză sau la ORCT unde persoana juridică îşi va stabili sediul social, însoţită de dovada achitării tarifului legal de publicare, în original.
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.