Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Noiembrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru radierea sucursalei sau altui sediu secundar asimilat sucursalei înfiinţate de societate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ consiliului de administraţie/ membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuţii în acest sens cuprinzând menţiunea cu privire la încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia (original) - detalii;
 3. Certificatul de înregistrare al sucursalei şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă

 • În cazul  sucursalelor persoanelor juridice străine, se va prezenta hotărârea organului statutar al societăţii cu sediul în străinătate original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public) şi certificatul eliberat de organul fiscal competent privind lipsa datoriilor sucursalei la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale (original).
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.