Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2022

portal

 

Documentele necesare pentru radierea sucursalei sau altui sediu secundar asimilat sucursalei înfiinţate de societate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ consiliului de administraţie/ membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuţii în acest sens cuprinzând menţiunea cu privire la încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia (original) - detalii;

  * În cazul radierii înmatriculării sucursalelor înfiinţate de regiile autonome se ataşează hotărârea organului competent potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, avizată/aprobată, după caz, de autoritatea stabilită prin actul organic.
 3. Dacă este cazul:
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă radierii din registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, (în original sau copie certificată);

  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

Notă

 • Înregistrarea menţiunii de radiere a sucursalelor se efectuează din oficiu de ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a înfiinţat, în baza notificării extrasului de registru conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul sucursalei.
 • În cazul  sucursalelor persoanelor juridice străine, se va prezenta hotărârea organului competent al societăţii cu sediul în străinătate, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public (original).
 • Sucursalele înfiinţate de o persoană juridică română radiată se radiază din oficiu din registrul comerţului în care sunt înregistrate, în baza notificării extrasului conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul persoanei juridice radiate conţinând data radierii.
 • Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comerţului în străinătate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora se radiază din oficiu din registrul comerţului în baza notificării organului competent de la sediul persoanei juridice, la care se ataşează înscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.