Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

Documentele necesare pentru radierea sucursalei sau altui sediu secundar asimilat sucursalei înfiinţate de societate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ consiliului de administraţie/ membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuţii în acest sens cuprinzând menţiunea cu privire la încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia (original);

  * În cazul radierii înmatriculării sucursalelor înfiinţate de regiile autonome se ataşează hotărârea organului competent potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, avizată/aprobată, după caz, de autoritatea stabilită prin actul organic.
 3. Dacă este cazul:
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă radierii din registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, (în original sau copie certificată);

  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

Notă

Notificări privind sucursala înființată de o persoană juridică română:
(se efectuează după operaționalizarea sistemului de interconectare)

 • Înregistrarea menţiunii de radiere a sucursalelor se efectuează din oficiu de ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a înfiinţat, în baza notificării extrasului de registru conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul sucursalei.
 • Sucursalele înfiinţate de o persoană juridică română care a fost radiată ulterior, se radiază din oficiu din registrul comerţului în care sunt înregistrate, în baza notificării extrasului conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul persoanei juridice radiate conţinând data radierii.
 • În cazul închiderii sucursalei deschise într-un stat membru de o persoană juridică română, ONRC confirmă, prin intermediul sistemului de interconectare, primirea notificării de la registrul comerţului în care este înregistrată sucursala şi o transmite oficiului registrului comerţului de la sediul sucursalei pentru efectuarea, de îndată, a menţiunii corespunzătoare (art. 101 alin.5 din Legea nr. 265/2022)
 • Art. 102 din Legea nr. 265/2022
  ONRC notifică, de îndată, prin sistemul de interconectare, registrului comerţului din statul membru în care persoana juridică română a deschis o sucursală informaţiile, în cazul în care a fost înregistrată o modificare cu privire la oricare dintre următoarele elemente referitoare la persoana juridică:
  a) firmă;
  b) sediu social;
  c) număr de ordine în registrul comerţului şi EUID;
  d) formă juridică;
  e) reprezentanţii persoanei juridice;
  f) depunerea situaţiilor financiare anuale;
  g) deschiderea şi încetarea unei proceduri de insolvenţă împotriva persoanei juridice;
  h) deschiderea şi închiderea unei proceduri de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidării şi radierea persoanei juridice

Notificări privind sucursala înființată de o persoană juridică străină:
(se efectuează după operaționalizarea sistemului de interconectare)

 • Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comerţului în străinătate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora se radiază din oficiu din registrul comerţului în baza notificării organului competent de la sediul persoanei juridice, la care se ataşează înscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice.
 • Art. 100 din Legea nr. 265/2022:
  (2) În registrul comerţului se înregistrează menţiuni referitoare la:
  a)deschiderea şi încetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra persoanei juridice;
  b)procedura de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau orice alte proceduri similare;
  c)dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidării şi radierea persoanei juridice;
  d)numele şi puterile lichidatorilor;
  e)închiderea sucursalei şi radierea acesteia din registrul comerţului;
  f)depunerea situaţiilor financiare anuale ale persoanei juridice, care vor fi supuse aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor persoane juridice române, cu excepţia societăţii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul căreia publicitatea situaţiilor financiare este efectuată în acel stat membru.
  (3) După efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (2) lit. e) de către oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei, ONRC notifică, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru în care este înregistrată persoana juridică cu privire la închiderea sucursalei din România şi la radierea sa din registru.
 • Art. 101 din Legea nr. 265/2022:
  (1) ONRC primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, o notificare cuprinzând informaţii cu privire la menţiunile prevăzute la art. 100 alin. (2) lit. a), c) şi f), precum şi la modificări ale următoarelor date privitoare la persoana juridică: denumire, sediu social, număr de înregistrare, formă juridică, reprezentanţi legali, în vederea înregistrării din oficiu a acestora în registrul comerţului.
  (2) ONRC confirmă, prin sistemul de interconectare, primirea notificării potrivit alin. (1), pe care o transmite, de îndată, oficiului registrului comerţului în care este înregistrată sucursala care actualizează datele din registrul comerţului.
  (3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerţului în care este înregistrată sucursala o radiază, din oficiu, îndată ce a primit, prin ONRC, notificarea cuprinzând informaţiile şi documentele corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1).
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinţă a modificării formei juridice, a fuziunii sau divizării persoanei juridice ori a unei transformări transfrontaliere a acesteia.
 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.