Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Mai 2021

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a transferului sediului social al SE într-un alt stat membru

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Formalităţi în statul membru în care se află sediul social al SE

Etapa  I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte prin care se depune proiectul de transfer, întocmit conform art. 8  din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001, pentru  publicare conform legislaţiei statului membru în care SE îşi are sediul - formular;
 2. Proiectul de transfer întocmit de organul de conducere sau de administraţie al SE, în original sau în copie certificată - detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa  II

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte, însoţită de hotărârea adunării generale privind aprobarea transferului sediului, în original sau în copie certificată şi în copie simplă - detalii, adoptată după trecerea unui termen de două luni de la publicarea proiectului - formular;
 2. Dovezi referitoare la protecţia intereselor creditorilor în ceea ce priveşte creanţele născute anterior publicării proiectului de transfer sau, dacă legislaţia statului membru prevede, şi creanţele născute înainte de transfer, în original sau copie certificată;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa  III

 1. Radierea din oficiu a înregistrării;
 2. Notificarea eliberată de registrul statului membru în care s-a transferat sediul social care atestă înmatricularea SE ca urmare a transferului. 

II.  Formalităţi în statul membru în care se mută sediul social al SE  

 1. Cererea de înregistrare  în statul membru în care SE îşi transferă  sediul social - formular;
 2. După caz, Anexa 2 privind investiţia străină - formular;
 3. Declaraţia – tip  pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2);
 4. Certificatul eliberat de instanţa judecătorească, notarul sau altă autoritate competentă care atestă în mod concludent încheierea actelor şi formalităţilor prealabile transferului - detalii;
 5. Hotărârea adunării generale privind aprobarea transferului sediului, în original sau în copie certificată - detalii;
 6. Statutul SE actualizat cuprinzând modificările efectuate cu privire la transferul sediului  social în alt stat membru, în original - detalii;
 7. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei şi, dacă este cazul, a emblemei, în original;
 8. Dovezile privind sediul social/secundar al SE (copie) - detalii;
 9. Înscrisurile necesare înregistrării altor modificări ale actului constitutiv, dacă astfel de  modificări s-au efectuat odată cu transferul sediului;
 10. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE - detalii;
 11. După caz, pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai SE, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 12. Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care să rezulte că acestea nu sunt supuse, în statul de înmatriculare anterioară, unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar, în original - detalii;
 13. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 14. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Proiectul de transfer se publică în modurile prevăzute de legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul. Cererea de înregistrare va fi însoţită de dovada efectuării publicităţii proiectului de transfer, conform legii aplicabile în statul membru unde societatea este înmatriculată.
 • Transferul sediului social al unei SE şi modificările de statut care rezultă din acesta produc efecte de la data înmatriculării SE în registrul de la noul sediu social.
 • La publicarea înmatriculării noi a SE, noul sediu devine opozabil terţilor.
 • O SE faţă de care s-a început o procedură de dizolvare, lichidare, insolvabilitate sau încetare de plăţi sau alte proceduri similare nu îşi poate transfera sediul social. 
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

*

*               *

Aceleaşi documente  se depun şi în cazul în care se solicită înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei cooperative europene care îşi transferă sediul din alt stat membru în România.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.