Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev.2

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original) - formular;
 2. Certificatul de înregistrare, în original - detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) - detalii.

După caz, dacă se solicită eliberarea extrasului de registru - detalii.

 1. Cererea comandă eliberare acte (original) - formular;
 2. Dovada privind plata tarifului legal pentru eliberarea extrasului de registru - detalii:
  • 45 lei.

 

Notă:

 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de actualizare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 • Facilităţile prevăzute de HG nr. 322/2008  pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 nu se mai aplică începând cu data de 02.03.2010.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe