Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Octombrie 2022

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev.2

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original) - formular;
 2. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

După caz, dacă se solicită eliberarea extrasului de registru - detalii.

 1. Cererea comandă eliberare acte din registrul comerțului (original) - formular;
 2. Dovada privind plata tarifului legal pentru eliberarea extrasului de registru - detalii:
  • 45 lei.

 

Notă:

 • Actualizarea obiectului de activitate, astfel cum este reglementată de HG nr. 322/2008, se înregistrează în registrul comerţului în baza deciziei/rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, fără a exista obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României şi a depunerii actului constitutiv actualizat.
 • În situaţia în care se solicită modificarea actului constitutiv, precum şi actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de înregistrare şi, separat, o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2.
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă/curier, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.