Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Ianuarie 2021

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev.2

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original) - formular;
 2. Certificatul de înregistrare, în original - detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) - detalii.

După caz, dacă se solicită eliberarea extrasului de registru - detalii.

 1. Cererea comandă eliberare acte (original) - formular;
 2. Dovada privind plata tarifului legal pentru eliberarea extrasului de registru - detalii:
  • 45 lei.

 

Notă:

 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 • Facilităţile prevăzute de HG nr. 322/2008  pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 nu se mai aplică începând cu data de 02.03.2010.
 • Cererea de actualizare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.