Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Noiembrie 2020

portal

 

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate şi modificarea datelor lor personale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administraţie, decizia consiliului de supraveghere (original) - detalii;
 3. Actul constitutiv actualizat în cazul SNC, SCS, GIE şi, după caz, SRL, în original - detalii;
 4. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane împuternicite să reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
 5. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate (copie) - detalii;
 6. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 7. Certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei în cazul schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale GIE şi ale societăţilor cooperative (original sau copie certificată);
 8. Dacă este cazul:
  • specimenele de semnătură ale administratorilor/directorilor/membrilor directoratului - detalii;
  • actul de înregistrare al persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator/director/membru al directoratului - detalii;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 9. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;
 10. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • În cazul SRL schimbarea cenzorilor/auditorilor financiari nu constituie modificare a actului constitutiv şi nu necesită depunerea actului constitutiv actualizat.
 • În cazul SA şi SCA schimbarea administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, cenzorilor şi auditorilor nu constituie modificare a actului constitutiv şi nu necesită depunerea actului constitutiv actualizat.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.