Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Octombrie 2022

portal

 

 

 

Documentele  necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi  constituite prin fuziunea unor societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată - persoane juridice române – sau societăţi europene cu sediul în România, cu societăţi  care au sediul social sau, după caz, administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând Spaţiului Economic European

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa  I

Societatile participante la fuziune, persoane juridice romane, depun la ORCT unde sunt înmatriculate: 

 1. Cerere de depunere şi menţionare acte - formular, pentru depunerea proiectului comun de fuziune, în vederea vizării de către directorul ORCT/persoana desemnata și pentru desemnarea experţilor - detalii în vederea examinării proiectului comun de fuziune sau hotărârea adunării generale - detalii,  prin care se renunţă la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experților;
 2. Proiectul comun de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile care fuzionează, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 2515 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in original - detalii;
 3. În situaţia în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune şi acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată;
 4. Proiectul actului constitutiv al societăţii ce urmează a fi înfiinţată, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante;
 5. Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului comun de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societăţile absorbite, la alegerea solicitantului;
 6. Dacă este cazul:
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 7. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa a II-a - detalii

* Toate documentele pe care se întemeiază cererile de la aceasta etapă se depun în 2 exemplare identice, respectiv în original sau în copie certificată, după cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerţului, care le va transmite tribunalului competent. 

I. În situaţia în care societatea absorbantă este o societate pe acţiuni, în comandită pe acţiuni, cu răspundere limitată - persoană juridică română - sau societate europeană cu sediul social în România.

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular, detalii;
 2. Cerere adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societății absorbante, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului (3 exemplare) - detalii;
 3. Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune, pentru societăţile persoane juridice române sau societăţile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăţilor străine, dovada se face cu certificatul emis de autoritatea competentă din statul membru respectiv;
 4. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile participante la fuziune - detalii, în original şi în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată şi având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către notarul public. Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, în original, acesta putând fi reprezentat de hotărârea societăţii absorbante, care va cuprinde şi clauzele modificate ale actului constitutiv;
 5. Actul constitutiv actualizat al societăţii absorbante, în original - detalii;
 6. Certificatul sau alte documente similare emise de autorităţile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administraţia centrală sau sediul principal celelalte societăţi participante la fuziune, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în original şi în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată şi având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depăşi 6 luni de la emitere;
 7. Situaţia financiară de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 8. Certificatul de înregistrare al societăţii absorbante şi, după caz, anexa/anexele la acesta, în situaţia în care intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta, în original;
 9. Certificatele de înregistrare ale societăţilor care îşi încetează existenţa, persoane juridice române sau societăţi europene cu sediul social în România, şi, după caz, anexa/anexele la acestea, în original;
 10. Acordul privind modalităţile de implicare a angajaţilor în cadrul societăţii sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capăt negocierilor începute şi de a admite aplicarea reglementărilor privind informarea şi consultarea angajaţilor sau a dispoziţiilor de referinţă ori dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societăţii europene, ale art. 3, 4 şi 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene şi dispoziţiilor art. 25110 din LSC, dacă societatea absorbantă este o societate europeană cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; 
 11. După caz, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";
 12. Dovezile privind plata taxelor legale - detalii:

II. În situaţia în care societatea absorbantă este persoană juridică guvernată de legislaţia altui stat membru.

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular, detalii;
 2. Cerere adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului (3 exemplare) - detalii;
 3. Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 4. Hotărârile adunărilor generale ale societăţii/societatilor participante la fuziune, în original detalii;
 5. Dovezile privind plata taxelor legale - detalii:

III. În situaţia în care societatea nou-înfiinţată este o societate persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România.

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular, detalii;
 2. Cerere adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului (3 exemplare) - detalii;
 3. Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune, pentru societăţile persoane juridice române sau societăţile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăţilor străine, dovada se face cu certificatul emis de autoritatea competentă din statul membru respectiv;
 4. Dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului comun de fuziune sau, după caz, a hotărârii asociaţilor/ acţionarilor de renunţare la examinare şi întocmire a raportului de către experţi, pentru societăţile persoane juridice române sau societăţile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăţilor străine, dovada se face cu certificatul eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv;
 5. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile participante la fuziune - detalii, în original şi în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată şi având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către notarul public. Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, în original, acesta putând fi reprezentat de hotărârea societăţii absorbante, care va cuprinde şi clauzele modificate ale actului constitutiv;
 6. După caz, dovada plăţii datoriilor, dovada constituirii garanţiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul şi în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;
 7. Actul constitutiv al societăţii rezultate în urma fuziunii, în original - detalii;
 8. Certificatul sau alte documente similare emise de autorităţile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administraţia centrală sau sediul principal celelalte societăţi participante la fuziune, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în original şi în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată şi având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depăşi 6 luni de la emitere;
 9. Situaţia financiară de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 10. Certificatele de înregistrare ale societăţilor care îşi încetează existenţa, persoane juridice române sau societăţi europene cu sediul în România, şi, după caz, anexa/anexele la acestea, în original;
 11. Dovada rezervării firmei şi, după caz, a emblemei şi, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligaţia de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, din oficiu, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare;
 12. Dovada sediului social al societăţii rezultate din fuziune, conform art. 69 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2594/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Declaraţiile pe propria răspundere date de către fondatori, administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, de directori, membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea acestor calităţi, în original;
 14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor legali ai societăţii rezultate din fuziune, în original;
 15. Informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali desemnaţi care se obţin de ORCT conform procedurii comune în original. Pentru persoanele fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România se va depune declaraţia pe propria răspundere, în formă autentică, din care să rezulte că nu au datorii fiscale, în original;
 16. Declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, în original;
 17. Dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 18. Acordul privind modalităţile de implicare a angajaţilor în cadrul societăţii sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capăt negocierilor începute şi de a admite aplicarea reglementărilor privind informarea şi consultarea angajaţilor sau a dispoziţiilor de referinţă ori dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societăţii europene, ale art. 3, 4 şi 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 187/2007 şi ale art. 25110 din LSC, dacă societatea nou constituită este o societate europeană cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 19. După caz, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;
 20. Dovezile privind plata taxelor legale - detalii:

IV. În situaţia în care societatea nou înființată este persoană juridică guvernată de legislaţia altui stat membru.

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular, detalii;
 2. Cererea adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului (3 exemplare) - detalii;
 3. Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 4. Dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului comun de fuziune sau, după caz, a hotărârii asociaţilor/ acţionarilor de renunţare la examinare şi întocmirea raportului de către experţi, dacă este cazul, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 5. Hotărârile adunărilor generale ale societăţilor participante la fuziune, persoane juridice române, în original - detalii;
 6. Dovezile privind plata taxelor legale detalii:

 

Notă:

 • În cazul în care între societăţile absorbite se află una/mai multe societăţi  – persoane juridice române – şi/sau societăţi europene cu sediul social în România, proiectul comun de fuziune se va depune şi la ORCT unde sunt înmatriculate aceste societăţi;
 • Societăţile pe acţiuni, societăţile în comandită pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată - persoane juridice române - şi societăţile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăţi care au sediul social sau, după caz, administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând Spaţiului Economic European, denumite în continuare state membre, şi care funcţionează în una dintre formele juridice prevăzute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968, de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitaţilor Europene, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 065 din 14 martie 1968, cu modificările ulterioare, sau cu societăţi europene cu sediul social în alte state membre;
 • Societăţile pe acţiuni, societăţile în comandită pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată - persoane juridice române - şi societăţile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăţi care au sediul social sau, după caz, administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre şi care, fără a se încadra în tipurile de entităţi prevăzute mai sus, au personalitate juridică, deţin un patrimoniu propriu ce reprezintă singura sursă care asigură garantarea obligaţiilor sociale şi sunt supuse unor formalităţi de publicitate similare celor prevăzute de Directiva Consiliului 68/151/CEE, dacă legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni;
 • Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor privind fuziune transfrontalieră organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi fondurile închise de investiţii, reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte entităţi având ca obiect de activitate plasamentul colectiv al resurselor atrase de la public şi care funcţionează pe principiul repartizării riscurilor şi ale căror titluri pot fi răscumpărate, direct sau indirect, la cererea deţinătorilor, din activele entităţii respective;
 • Soluţionarea cererilor prevăzute în etapa I revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate;
 • Înregistrarea fuziunii, a altor modificări ale actului constitutiv al societăţii absorbante, precum şi a radierii din registrul comerţului a societăţilor, persoane juridice române, care îşi încetează existenţa se solicită prin aceeaşi cerere şi va fi autorizată prin hotărâre a instanţei judecătoreşti;
 • Prin hotărârea instanţei judecătoreşti se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societăţii;
 • În situaţia în care urmează ca fuziunea să îşi producă efectele la o altă dată decât data înregistrării în registrul comerţului a actului modificator al actului constitutiv, hotărârea adunării generale de aprobare a fuziunii se va depune spre menţionare în registrul comerţului şi spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în 15 zile de la adoptarea hotărârii. Etapa a II-a se va executa la data la care fuziunea produce efecte;
 • ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă va notifica de îndată, pe cheltuiala societăţii, realizarea fuziunii autorităţilor similare din statele membre în care sunt înmatriculate societăţile participante la fuziune, în vederea radierii acestora;
 • ORCT unde sunt înmatriculate societăţile absorbite persoane juridice române radiază din registrul comerţului aceste societăţi, în temeiul notificării comunicate de autoritatea similară din statul membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă;
 • În situaţia în care una dintre societăţile participante la fuziune şi care îşi încetează existenţa este o societate europeană cu sediul social în România, ORCT, prin ONRC, va comunica, pe cheltuiala solicitantului, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii radierii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunţ privind radierea societăţii din registrul comerţului din România ca urmare a fuziunii, anunţ ce va cuprinde informaţiile prevăzute în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societăţii, numărul, data şi locul radierii, data şi numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, sediul social şi obiectul principal de activitate ale societăţii. În acest scop, ORCT de unde a fost radiată societatea europeană va transmite ONRC, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informaţiile care vor fi cuprinse în anunţul ce urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Fuziunea are următoarele consecinţe:
  • transferul către societatea absorbantă/nou-înfiinţată  al tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite;
  • acţionarii sau asociaţii societăţilor absorbite devin acţionari /asociaţi în societatea absorbantă/nou-înfiinţată;
  • societatea absorbită încetează să existe.
 • Fuziunea produce  efecte:
  • în cazul constituirii unei noi societăţi, de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului;
  • în cazul fuziunii prin absorbţie, de la data înregistrării în registrul comerţului a actului modificator al actului constitutiv, cu excepţia cazului în care, prin acordul părţilor, se prevede că operaţiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exerciţiului financiar curent al societăţii şi nici anterioară încheierii ultimului exerciţiu financiar încheiat al societăţii care îşi transferă patrimoniul;
  • în cazul în care prin fuziune se constituie o societate europeană, de la data înmatriculării acesteia.
 • Nulitatea unei fuziuni transfrontaliere poate fi declarată numai prin hotărâre judecătorească;
 • Nulitatea fuziunii nu poate interveni după data la care aceasta a produs efecte;
 • Procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii nu pot fi iniţiate dacă situaţia a fost rectificată;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT;
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice;
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT;
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată;
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată;
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.