Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Noiembrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia pentru persoane juridice

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Modalități de acces la informații
  • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
  • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
  • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei) - contact
  • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor ; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

 

 

Notă

 • Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.
 • Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată).
 • Înscrierea unei firme care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. Procedura de obținere a acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată şi înscrisurile în susţinerea acesteia, menţionate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante.
 • Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.
 • Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată).
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).
 • Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele metodologice):
  • articularea cuvintelor;
  • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme;
  • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
  • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
  • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau rezervată;
  • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
  • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
  • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;
  • adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.
 • Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.
 • Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.
 • Verificarea disponibilităţii firmei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.