Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia pentru persoane juridice

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri în ordinea preferinţelor - detalii;

   

 2. Verificarea disponibilității şi rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menționarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinței, la care se anexează , după caz, următoarele:
  • dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activității sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerț, în original;
  • dovada consimțământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;
  • procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială. 

 3. Modalități de transmitere a cererii:
  • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online;
  • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice calificate);
  • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) - contact;
  • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor; Se completează formularul.
Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se pronunţa registratorul de registrul comerțului odată cu fondul, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.

 

NOTA: Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (art. 48 – 70):

 • Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniștilor supuşi înregistrării în registrul comerţului.
 • Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.
 • Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine și să nu aibă adăugat nicio menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activităţii economice desfăşurate sau asupra situaţiei solicitatului.
 • Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată.
 • Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte prin înregistrarea în registrul comerţului.
 • Înregistrarea în registrul comerţului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, atrage răspunderea solicitantului.
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de disponibilitate şi de specificitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate, precum şi cu privire la alte condiţii prevăzute de lege în privinţa firmei.
 • Verificarea disponibilităţii firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerţului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de schimbare a denumirii. Verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia se pot face şi prin portalul de servicii online.
 • O firmă este disponibilă atunci când nu aparţine altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerţului sau nu este rezervată în vederea înregistrării.
 • O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică şi se deosebeşte de alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
 • Nu se poate rezerva şi înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevăzută de lege, sau înregistrată în registrul comerţului.
 • Dovada eliberată după efectuarea verificării şi rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii (prin eliberarea dovezii se înțelege data la care este generată din aplicație dovada).
 • Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora, precum şi "notar", "executor", "avocat", "consilier juridic", "consultanţă juridică" sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exerciţiul autorităţii publice.
 • Nu poate fi înscrisă o firmă care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale.
 • Pentru a stabili dacă o denumire este identică sau nu cu o altă denumire înregistrată sau rezervată se are în vedere că nu reprezintă elemente tehnice de specificitate de natură să asigure caracter distinctiv, următoarele:
  1. articularea cuvintelor;
  2. inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  3. dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  4. adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
  5. utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
  6. folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  7. utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;
  8. utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
  9. adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup","holding", "company", "trust", "corn", "trans" ori altele asemenea;
  10. adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.
 • Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se pronunţa registratorul de registrul comerțului odată cu fondul, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.
 • Firma trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege:
  • Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată" sau "S.R.L.".
  • Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea "societate în nume colectiv", scrisă în întregime.
  • Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea "societate în comandită", scrisă în întregime.
  • Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimţământul său, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită.
  • Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni constă dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime "societate pe acţiuni" sau "S.A." ori, după caz, "societate în comandită pe acţiuni".
  • Firma unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată - debutant" sau abrevierea "S.R.L.-D.".
  • Firma unei societăţi europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea "S.E.", conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE).
  • Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul de înfiinţare a acestora.
  • Firma institutului naţional de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înfiinţare a acestuia.
  • Firma societăţii cooperative se compune dintr-o denumire proprie şi este însoţită de sintagma "societate cooperativă".
  • Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social. (Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiaşi reţele cooperatiste.)
  • Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie însoţită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social și de sintagma "casă centrală" sau "bancă centrală cooperatistă".
  • Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma "cooperativă agricolă".
  • Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea "societate cooperativă europeană" sau de iniţialele "S.C.E.", iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma "cu răspundere limitată".
  • Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup de interes economic" sau de iniţialele "G.I.E.".
  • Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup european de interes economic" sau de iniţialele "G.E.I.E.".
  • Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul "filială", potrivit opţiunii acestei persoane juridice înregistrate.
  • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a deschis-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala. În cazul în care aceeaşi persoană juridică a deschis mai multe sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor prevăzute anterior un indicativ de natură să le deosebească între ele.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.