Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.

 2. Verificarea disponibilității şi rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, la care se anexează, dacă este cazul, procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială.
  Verificarea disponibilităţii și rezervarea denumirii firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerţului, înainte de înregistrarea în registrul comerțului a PFA/II/IF sau, după caz, de schimbarea denumirii acestora.

  Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța registratorul de registrul comerțului odată cu fondul, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

 3.  Modalități de transmitere a cererii:

  • onlineprin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
  • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
  • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) - contact
  • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original); Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat

 

 • Firma trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege:

  Art. 52: (1) Firma unui profesionist persoană fizică ce are obligaţia de înregistrare în registrul comerţului cuprinde numele şi prenumele acestuia, precum şi forma de exercitare a activităţii economice, şi anume persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală.

  (2)În cazul în care există identitate de nume şi prenume cu altă persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, întreprindere familială înregistrată în registrul comerţului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar, dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său.

  (3)Firma unei întreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la iniţiativa căruia se înfiinţează întreprinderea familială, scris în întregime, sau din numele şi iniţiala prenumelui acesteia, la care se adaugă menţiunea "întreprindere familială", scrisă în întregime.

  Art. 27 alin. (4) din OUG nr. 44/2008
  : În cazul decesului titularului unei întreprinderi individuale (II), activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.

 

NOTA:

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 

 • Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniștilor supuşi înregistrării în registrul comerţului.
 • Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.
 • Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine și să nu aibă adăugat nicio menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activităţii economice desfăşurate sau asupra situaţiei solicitatului.
 • Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată.
 • Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte prin înregistrarea în registrul comerţului.
 • Înregistrarea în registrul comerţului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, atrage răspunderea solicitantului.
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de disponibilitate şi de specificitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate, precum şi cu privire la alte condiţii prevăzute de lege în privinţa firmei.
 • Verificarea disponibilităţii firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerţului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de schimbare a denumirii. Verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia se pot face şi prin portalul de servicii online.
 • O firmă este disponibilă atunci când nu aparţine altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerţului sau nu este rezervată în vederea înregistrării.
 • O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică şi se deosebeşte de alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
 • Nu se poate rezerva şi înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevăzută de lege, sau înregistrată în registrul comerţului.
 • Dovada eliberată după efectuarea verificării şi rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii (prin eliberarea dovezii se înțelege data la care este generată din aplicație dovada).
 • Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora, precum şi "notar", "executor", "avocat", "consilier juridic", "consultanţă juridică" sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exerciţiul autorităţii publice.
 • Nu poate fi înscrisă o firmă care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale.
 • Pentru a stabili dacă o denumire este identică sau nu cu o altă denumire înregistrată sau rezervată se are în vedere că nu reprezintă elemente tehnice de specificitate de natură să asigure caracter distinctiv, următoarele:
  1. articularea cuvintelor;
  2. inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  3. dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  4. adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
  5. utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
  6. folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  7. utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;
  8. utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
  9. adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup","holding", "company", "trust", "corn", "trans" ori altele asemenea;
  10. adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.
 • Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se pronunţa registratorul odată cu fondul, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.