Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Modalități de acces la informații
  • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
  • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
  • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei) - contact
  • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

 

Notă

 • Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma persoană fizică,autorizată sau PFA
 • Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”
 • Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a  reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”

 

*

*               *

 

 • Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.
 • Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.
 • În cazul decesului titularului II, activitatea poate fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acesteia a calităţii de moştenitor (art. 27 alin. (4) din OUG nr. 44/2008).
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).
 • Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de depunerea cererii de înregistrare.
 • Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.
 • Verificarea disponibilităţii firmei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.