Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Verificarea disponibilității şi rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, la care se anexează, dacă este cazul, procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii şi documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înfiinţarea PFA, II, IF.

  Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

 2.  Modalități de transmitere a cererii:

  • onlineprin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
  • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
  • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) - contact
  • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original); Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat

 

NOTA:

 • Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniștilor supuşi înregistrării în registrul comerţului.
 • Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi care îl deosebeşte de orice alt profesionist
 • Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior în registrul comerţului.
 • Firma se înscrie în registrul comerţului, în certificatul de înregistrare şi în celelalte documente eliberate de registrul comerţului cu litere majuscule şi cu diacritice.
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.
 • Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de depunerea cererii de înregistrare.
 • Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier dovada privind verificarea disponibilității și rezervarea firmei. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia.
 • Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii.
 • O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
 • O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea.
 • Nu se poate deroga de la respectarea dispoziţiilor cu privire la disponibilitate și distinctivitate prin acordul scris dat de profesionist înregistrat în registrul comerţului pentru utilizarea unei denumiri identice cu o denumire deja utilizată.
 • În cazul decesului titularului II, activitatea poate fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acesteia a calităţii de moştenitor (art. 27 alin. (4) din OUG nr. 44/2008).
 • Firma unui profesionist persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele şi, după caz, prenumele persoanei fizice scrise în întregime sau din numele şi iniţialele prenumelui/prenumelor acesteia, urmate de sintagma «persoană fizică autorizată» sau PFA, respectiv «întreprindere individuală», scrisă în întregime.
 • În cazul în care există identitate de nume şi prenume cu o altă persoană fizică autorizată sau cu numele utilizat de o întreprindere individuală înregistrată în registrul comerţului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său (art. 34 alin. 2 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare).
 • Firma unei întreprinderi familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie din a cărui iniţiativă se înfiinţează asociaţia familială, la care se va adăuga menţiunea "întreprindere familială", scrisă în întregime.
 • În caz de identitate de nume şi prenume cu un alt profesionist persoană fizică autorizată/întreprindere individuală sau cu firma unei alte întreprinderi familiale înregistrată în registrul comerţului sau rezervată în vederea înregistrării, se aplică corespunzător dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare).

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.