Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

 

Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Menţiuni care modifică datele înregistrate în registrul comerţului:

 1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor;
 2. Prelungirea valabilităţii sediului social;
 3. Prelungirea valabilităţii sediului secundar;
 4. Depunerea actului constitutiv actualizat;
 5. Depunerea specimenului  de semnătură - detalii;
 6. Depunerea dovezii vărsământului capitalului social;
 7. Modificare date de contact (număr de telefon, adresă e-mail, fax, web site).

II. Menţionarea în registrul comerţului a unor acte:

Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului sau, după caz, persoanele interesate au obligaţia de a depune la ORCT, pentru menţionare în registrul comerţului:

 • prospectul de emisiune de acţiuni, pentru constituirea prin subscripţie publică a societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
 • prospectul de emisiune de acţiuni pentru majorarea prin subscripţie publică a capitalului social al societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
 • hotărârea/decizia organului de conducere, în cazul în care menţionarea în registrul comerţului şi publicarea sunt obligatorii, potrivit legii;
 • dovada privind prelungirea termenului de deţinere cu titlu legal a spaţiului în care sunt/este stabilite/stabilit sediul social şi/sau sediul secundar;
 • situaţiile finale de lichidare şi repartizare şi, după caz, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, dacă unul sau mai mulţi dintre aceştia sunt numiţi lichidatori;
 • actele privind operaţiuni asupra fondului de comerţ/dobândirea unui bun;
 • registrele şi actele persoanei juridice radiate, dacă nu mai există asociaţi/acţionari/membri sau aceştia refuză deţinerea;
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar, atunci când menţionarea este obligatorie, potrivit LSC;
 • plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate;
 • opoziţia formulată împotriva hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, precum şi opoziţia formulată împotriva altor acte prevăzute în mod expres de lege;
 • proiectul de fuziune sau de divizare;
 • specimenul de semnătură - detalii;
 • cererea de radiere formulată de persoana care se consideră prejudiciată prin înregistrarea unor menţiuni în registrul comerţului;
 • donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;
 • brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau profesionistul persoană fizică sau întreprindere familială are un drept;
 • dare de seamă asupra gestiunii administratorilor/ membrilor directoratulu
 • cerere numire expert;
 • hotărâre judecătorească;
 • registre şi acte ale persoanei juridice radiate, dacă nu mai există asociați/acționari/membri sau aceștia refuză deținerea;
 • orice alte înscrisuri pentru care legea prevede obligaţia menţionării în registrul comerţului.

 

Cererea de depunere şi/sau menţionare în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de - formular:

 

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii:
  • pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, extrasul din registrul acţionarilor care va conține structura completă a acționarilor persoane fizice și persoane juridice, certificat de administratorul societăţii;
  • pentru prelungirea sediului social/secundar, actul adiţional/contractul nou pentru aceeaşi adresă, copie - detalii;
  • pentru vărsăminte la capitalul social - detalii;
  • pentru specimenul de semnătură - detalii;
  • pentru număr de telefon - înscrisurile din care rezultă modificarea numărului de telefon.
 2. Dacă este cazul:
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 3. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii;

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii onlinesau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.