Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Octombrie 2020

portal

 

Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Menţiuni care modifică datele înregistrate în registrul comerţului:

 1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor;
 2. Prelungirea valabilităţii sediului social;
 3. Prelungirea valabilităţii sediului secundar;
 4. Depunerea actului constitutiv actualizat;
 5. Depunerea specimenului  de semnătură;
 6. Depunerea dovezii vărsământului capitalului social;
 7. Modificare date de contact (număr de telefon, adresă e-mail, fax, web site).

II. Menţionarea în registrul comerţului a unor acte:

 1. Acte obligatorii în etapa iniţială şi/sau intermediară în cadrul operaţiunilor de cesiune părţi sociale, majorare/reducere capital social, prelungire durată de funcţionare, fuziune/divizare, dizolvare/lichidare/radiere;
 2. Plângere împotriva rezoluţiei directorului/persoanei desemnate, opoziţie împotriva hotărârii adunării generale, cerere radiere conform art. 25 din Legea nr. 26/1990;
 3. Donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia imobiliară constituită asupra fondului de comerţ;
 4. Hotărârea adunării generale privind dobândirea unui bun de la un fondator/acţionar;
 5. Dare de seamă asupra gestiunii administratorilor;
 6. Cerere numire expert;
 7. Situaţia financiară de lichidare;
 8. Hotărâre judecătorească;
 9. Registre şi acte ale societăţii lichidate;

 

Cererea de depunere şi/sau menţionare în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de - formular:

 

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii:
  • pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, extrasul din registrul acţionarilor, certificat de administratorul societăţii;
  • pentru prelungirea sediului social/secundar, actul adiţional/contractul nou pentru aceeaşi adresă, copie - detalii;
  • pentru vărsăminte la capitalul social - detalii;
  • pentru specimenul de semnătură - detalii;
  • pentru număr de telefon - înscrisurile din care rezultă modificarea numărului de telefon.
 2. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 3. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii;

*

*               *

 1. Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 2. Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.