Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

Depunere și menționare acte

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular (pentru persoane juridice)/formular (pentru persoane PFA/II/IF) - detalii;
 2. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii
 3. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii;
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, dacă este cazul.

   NOTĂ: Cererea de înregistrare (formular-tip) este însoțită de înscrisul/înscrisurile pentru care se solicită menționarea în registrul comerțului și, după caz, publicarea în Monitorul Oficial al României, în forma prevăzută de lege.
   Profesioniștii (persoane juridice/PFA/II/IF) înmatriculați în registrul comerțului sau persoanele interesate au obligația de a înregistra la ORCT cererea prin care solicită menționarea și, după caz, publicarea în Monitorul Oficial al României/Buletinul electronic al registrului comerțului a înscrisurilor prevăzute de lege referitoare la faptele și datele înregistrate în registrul comerțului - detalii;

  • Prospect de emisiune acțiuni pentru societatea pe acțiuni care se constituie prin subscripție publică – detalii;
  • Prospect de emisiune acțiuni pentru societatea pe acțiuni care își majorează capitalul social prin subscripție publică – detalii;
  • Hotărâre AGA/Decizie CA/Decizie directorat în cazul în care menționarea în registrul comerțului și publicarea sunt obligatorii, potrivit legii - detalii;
  • Proiect de fuziune - detalii;
  • Proiect de divizare - detalii;
  • Proiect de transfer - detalii;
  • Numire expert - detalii;
  • Situații finale de lichidare și repartizare - detalii;
  • Registre și alte acte ale persoanei juridice radiate - detalii;;
  • Opoziție formulată împotriva hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, precum şi opoziţia formulată împotriva altor acte prevăzute în mod expres de lege - detalii;
  • Plângere împotriva încheierii registratorului de registrul comerțului - detalii;
  • Apel - detalii;
  • Radiere conform art. 120 din Legea nr. 265/2022 - detalii;
  • Hotărâre judecătorească/Act procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătorești - detalii;
  • Dare de seamă asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului - detalii;
  • Act constitutiv actualizat - detalii;
  • Orice alte înscrisuri pentru care legea prevede obligația menționării în registrul comerțului;

 

Notă:

 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.