Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Aprilie 2024

portal

portal

 

► Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

 • Art. 100:
  (…)
  (2) În registrul comerţului se înregistrează menţiuni referitoare la:
  e) închiderea sucursalei şi radierea acesteia din registrul comerţului
 • Art. 81:
  (…)
  (3) Cererea de înregistrare de menţiuni sau, după caz, alte cereri privind o sucursală a unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
 • Art. 82:
  (1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.

 • Art. 83: Pentru înregistrarea în registrul comerţului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

 • Art. 84:
  (1) Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81, personal sau prin împuternicit.
  (2) În cazul în care înscrisurile care se depun în susţinerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocaţi, aceştia pot transmite oficiilor registrului comerţului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare şi înscrisurile care le însoţesc, cu semnătură electronică calificată, aceştia atestând identitatea solicitantului înregistrării.
  (3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.

 • Art. 86:
  Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice (inclusiv serviciul de poștă electronică) de la ORCT Vrancea sunt temporar nefuncționale. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.