Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

14 Aprilie 2021

portal

 

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

(11)Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1):

  1. a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;
  2. b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

(12)În cazul persoanelor exceptate conform alin. (11) lit. b), în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

(6)Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).


 

IMPORTANT
Potrivit dispozitiilor art. 2 din OUG nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului
(1)Termenul până la care se depune declaratia privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin, (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la incetarea stării de alertă.
(2)În termenul prevăzut la alin. (1), declaratiile privind beneficiarul real prevăzute la art, 56 alin. (1) şi (4) şi la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pot avea formă de inscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.
(3)Declaratiile prevăzute la alin. (2) pot fi date şi in fata reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. (model orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)formular - tip declarație beneficiar real (dată în fața reprezentantului ORCT))

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Mureș nu funcționează în parametri optimi. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Având în vedere o serie de lucrări tehnice, serviciile online ale ORCT Ilfov sunt indisponibile în perioada 16 aprilie 2021 (ora 13:00) - 17 aprilie 2021. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat!