Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Octombrie 2022

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării organizaţiei cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (cooperative de credit şi case centrale ale cooperativelor de credit)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă, dupa caz - formular.

NOTA: Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social. Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiași rețele cooperatiste. Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie (menționată mai sus), însoțită de sintagma ″casa centrală″ sau ″bancă centrală cooperatistă″.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular  şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină - formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2original);
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei  - detalii;
 5. Actul constitutiv (original) - detalii;
 6. Autorizaţia de constituire a cooperativei de credit emisă de casa centrală la care aceasta urmează să se afilieze sau, după caz, autorizaţia colectivă de constituire a reţelei acordată de Banca Naţională a României (copie certificate de parte) ;
 7. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social variabil (copie) - detalii;
 8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de administratori/directori/cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (originale) - detalii;
 9. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
 10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite (original) - detalii;
 11. Informaţiile din cazierul fiscal (original) - detalii;
 12. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, dupa caz (copie certificata de parte);
 13. Aprobarea prealabilă pentru conducători emisă de casa centrală sau, după caz, de B.N.R. (copie certificata de parte);
 14. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 15. Actele de înregistrare ale cooperativelor de credit persoane juridice fondatoare ale caselor centrale - detalii;
 16. Daca e cazul, mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original), în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit;
 17. Dovezile privind sediul principal/secundar al organizaţiei  - detalii;
 18. Dacă este cazul, avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular - tip - original) - detalii;
 19. În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, dovada deciziei de asociere (original) şi/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate (copii certificate);
 20. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 21. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";
 22. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal sunt obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF.

 • Soluţionarea  cererii  revine în  competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot  dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.