Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi cooperative europene constituite de:

cel puţin 5 persoane fizice rezidente în cel puţin două state membre;

cel puţin 5 persoane fizice şi societăţi precum şi de către alte entităţi juridice de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru, rezidente în cel puţin două state membre sau reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre;

societăţi şi alte entităţi juridice de drept public sau privat constituite, rezidente sau reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre diferite. 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular.

Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea "societate cooperativă europeană" sau de iniţialele "S.C.E.", iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma "cu răspundere limitată".

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  - formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 4. Dovada disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);
 5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (original);
 6. Actul constitutiv al societăţii cooperative europene (SCE), în original, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil - detalii;
 7. Dovezile privind sediul principal/ secundar (copii certificate) - detalii;
 8. Dovezile privind aporturile subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social, (copii certificate) - detalii;
 9. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
 10. Certificatul eliberat de cenzori din care să rezulte depunerea garanţiei de către administratori;
 11. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SCE - detalii;
 12. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 13. Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie, hotărârea  organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original); 
 14. Actele de identitate ale fondatorilor/ administratorilor/ directorilor/ membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor/ auditorilor persoane fizice, după caz (copii);
 15. Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 11 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene) (SCE), în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul  privind modalităţile de participare  şi implicare a lucrătorilor la activitatea societăţii sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
 16. Dovezile din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puţin două state membre sau că sunt reglementate de legislaţia  a cel puţin două state membre (original) sau în copie certificată de parte, cu traducerea efectuată de o persoană autorizată a cărei semnătură să fie legalizată de un notar public, după caz;
 17. Declaraţiile pe proprie răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care rezultă că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar (original); 
 18. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 19. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;
 20. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă

 • Publicitatea se efectuează în  modul prevăzut de legislaţia privind societăţile pe acţiuni al statului membru pe al cărui teritoriu SCE îşi are sediul social;
 • Înmatricularea şi radierea unei SCE fac obiectul unui aviz publicat spre informare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după publicarea în statul în care SCE îşi are sediul. Avizul conţine denumirea , numărul, data şi locul de înmatriculare a SCE, data, locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi sectorul de activitate;
 • Constituirea unei SCE este reglementată de legislaţia aplicabilă cooperativelor din statul membru pe al cărui teritoriu SCE îşi stabileşte sediul social, precum şi de Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.