Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Aprilie 2024

portal

portal

 

Extras din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)

 • Art. 2: Constituirea: (1) SCE se poate constitui dupa cum urmeaza:
  • de catre cel putin cinci persoane fizice rezidente în cel putin doua state membre;
  • de catre cel putin cinci persoane fizice si societati în sensul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, precum si de catre alte entitati juridice de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru, rezidente în cel putin doua state membre sau reglementate de legislatia a cel putin doua state membre;
  • de catre societati în sensul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, precum si de alte entitati juridice de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru, rezidente în cel putin doua state membre sau reglementate de legislatia a cel putin doua state membre;
  • prin fuziunea unor cooperative constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru, care îsi au sediul social si administratia centrala în Comunitate, în cazul în care cel putin doua dintre ele sunt guvernate de legislatia unor state membre diferite;
  • prin transformarea unei cooperative constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru care îsi are sediul social si administratia centrala în Comunitate, în cazul în care are de cel putin doi ani o unitate sau o filiala care este guvernata de legislatia unui alt stat membru.
   (2) Un stat membru poate prevedea ca o entitate juridica care nu îsi are administratia centrala în Comunitate sa poata participa la constituirea unei SCE, în cazul în care este constituita în conformitate cu legislatia unui stat membru, îsi are sediul social în statul membru respectiv si are o legatura efectiva si continua cu economia unui stat membru.

 • Art. 8: Legislatia aplicabila: 
  • (1) SCE este reglementata:
   • de prezentul regulament;
   • atunci când prezentul regulament autorizeaza în mod expres, de dispozitiile statutului SCE;
   • în domeniile nereglementate de prezentul regulament sau, atunci când un domeniu este reglementat partial, pentru aspectele neacoperite de prezentul regulament, de:
    • (i) actele cu putere de lege adoptate de statele membre în aplicarea masurilor comunitare care se refera în mod special la SCE;
    • (ii) actele cu putere de lege statelor membre care se aplica unei societati cooperative constituite în conformitate cu legislatia statului membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social;
    • (iii) dispozitiile statutului SCE, în aceleasi conditii care se aplica unei cooperative constituite în conformitate cu legislatia statului membru în care SCE îsi are sediul social.
  • (2) In cazul în care legislatia interna prevede norme si/sau restrictii speciale legate de natura activitatilor exercitate de o SCE sau o forma de control exercitat de o autoritate de supraveghere, legislatia respectiva se aplica integral SCE.
 • Art. 9: Principiul de nediscriminare: Sub rezerva prezentului regulament, o SCE este tratata în fiecare stat membru ca o cooperativa constituita în conformitate cu legislatia statului membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social.

 • Art. 10: Mentiuni care trebuie sa figureze în documente: (1) Legislatia aplicabila, în statul membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social, societatilor pe actiuni în privinta continutului scrisorilor si documentelor destinate unor terti se aplica prin analogie SCE. Firma este precedata sau urmata de sigla "SCE" si, dupa caz, de termenii "cu raspundere limitata".
  (2) Numai SCE au dreptul de a include sigla "SCE" înainte sau dupa firma lor pentru a-si preciza forma juridica.
  (3) Cu toate acestea, societatile si celelalte entitati juridice înmatriculate într-un stat membru înaintea datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, în a caror firma figureaza sigla "SCE", nu sunt obligate sa-si modifice firma.

 • Art. 11: Inmatricularea si continutul publicitatii: (1) Orice SCE se înmatriculeaza în statul membru pe al carui teritoriu îsi are sediul social într-un registru desemnat de legislatia statului membru în cauza în conformitate cu legislatia aplicabila societatilor pe actiuni.
  (2) O SCE se poate înmatricula numai daca s-a încheiat un acord privind modalitatile de implicare a lucratorilor în sensul articolului 4 din Directiva 2003/72/CE sau daca s-a luat o decizie în temeiul articolului 3 alineatul (6) din directiva mentionata anterior, sau daca a expirat perioada prevazuta la articolul 5 din directiva respectiva pentru purtarea negocierilor, fara a se fi încheiat un acord.
  (3) Pentru ca o SCE constituita prin fuziune sa poata fi înmatriculata într-un stat membru care a facut uz de optiunea prevazuta la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2003/72/CE, trebuie ca un acord, în sensul articolului 4 din directiva mentionata anterior, privind modalitatile de implicare a lucratorilor, inclusiv participarea, sa fie încheiat sau ca nici una dintre cooperativele participante sa nu fie reglementata de normele de participare înainte de înmatricularea SCE.
  (4) Statutul SCE nu trebuie în nici un moment sa intre în conflict cu modalitatile de implicare a lucratorilor care au fost stabilite. În cazul în care modalitati noi, stabilite în conformitate cu Directiva 2003/72/CE, intra în conflict cu statutul existent, acesta din urma se modifica în masura necesarului. În astfel de cazuri, un stat membru poate prevedea ca organul administrativ sau de conducere al SCE sa aiba dreptul sa modifice statutul fara a fi necesara o noua decizie a adunarii generale a actionarilor.
  (5) Legislatia aplicabila, în statul membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social, societatilor pe actiuni, în privinta cerintelor în materie de publicitate a actelor si indicatiilor, se aplica, prin analogie, SCE.

 • Art. 17: Legislatia aplicabila în timpul constituirii: (1) Sub rezerva prezentului regulament, constituirea unei SCE este reglementata de legislatia aplicabila cooperativelor din statul membru pe al carui teritoriu SCE îsi stabileste sediul social.
  (2) Înmatricularea unei SCE face obiectul unei publicitati în conformitate cu articolul 12.

 • Art. 18: Dobândirea personalitatii juridice: (1) SCE dobândeste personalitate juridica în ziua înmatricularii în statul membru pe al carui teritoriu se afla sediul social, în registrul desemnat de statul respectiv în conformitate cu articolul 11 alineatul (1).
  (2) În cazul în care s-au îndeplinit unele acte în numele SCE înainte de înmatricularea sa în conformitate cu articolul 11 si daca SCE nu-si asuma, dupa înmatriculare, angajamentele care decurg din astfel de acte, persoanele fizice, societatile sau alte entitati juridice care le-au realizat raspund solidar si nelimitat pentru acestea, cu exceptia conventiilor contrare.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.