Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Aprilie 2024

portal

portal

 

► REGULAMENTUL (CE) NR. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE)

 • Art. 3: Capitalul minim
  (1) Capitalul SCE se exprima în moneda nationala. O SCE al carei sediu social e situat în afara zonei euro poate, de asemenea, sa-si exprime capitalul în euro.
  (2) Capitalul subscris este de cel putin 30 000 de euro.
  (3) Legislatia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru persoanele juridice care exercita anumite tipuri de activitati se aplica SCE care îsi au sediul social în statul membru respectiv.
  (4) Statutul prevede o suma sub care capitalul subscris nu poate fi redus prin rambursarea partilor sociale ale membrilor care înceteaza sa faca parte din SCE. Aceasta suma nu poate fi mai mica decât cuantumul stabilit la alineatul (2). Data scadenta stabilita la articolul 16 pentru dreptul de restituire al membrilor care înceteaza sa faca parte din SCE se suspenda în cazul în care restituirea ar reduce capitalul subscris sub limita stabilita.
  (5) Capitalul poate creste prin varsaminte succesive ale membrilor sau admiterea unor membri noi si poate scadea prin restituirea totala sau partiala a aporturilor, efectuate sub rezerva aplicarii alineatului (4). Variatiile cuantumului de capital nu necesita modificari ale statutului si nici publicitate.

 • Art. 4: Capitalul SCE
  (1) Capitalul subscris al SCE este reprezentat de partile sociale ale membrilor, exprimate în moneda nationala. O SCE al carei sediu social e situat în afara zonei euro poate, de asemenea, sa-si exprime capitalul în euro. Se pot emite mai multe categorii de parti sociale. Se poate prevedea prin statut ca, în ceea ce priveste repartizarea rezultatelor, categoriile de parti sociale confera drepturi diferite. Partile care confera aceleasi drepturi constituie o categorie.
  (2) Capitalul se poate constitui numai din elemente de activ care pot fi evaluate economic. Partile sociale ale membrilor nu pot fi emise în contrapartida angajamentelor privind executia lucrarilor sau prestarea de servicii.
  (3) Partile sociale sunt obligatoriu nominative. Valoarea lor nominala este identica pentru fiecare categorie de parti sociale. Aceasta se stabileste prin statut. Partile sociale nu pot fi emise pentru un cuantum inferior valorii lor nominale.
  (4) Partile sociale emise în contrapartida aporturilor în numerar se achita în ziua subscrierii, cu plata a cel putin 2 5 % din valoarea lor nominala. Restul sumei se varsa într-un termen maxim de cinci ani, cu exceptia cazului în care statutul prevede un termen mai scurt.
  (5) Partile sociale emise în contrapartida aporturilor în natura se achita integral la subscriere.
  (6) Legislatia aplicabila societatilor pe actiuni în statul membru în care SCE îsi are sediul social, în ceea ce priveste desemnarea expertilor si evaluarea aporturilor, altele decât cele în numerar, se aplica prin analogie SCE.
  (7) Statutul stabileste numarul minim de parti sociale care trebuie subscrise pentru a obtine calitatea de membru. În cazul în care statutul prevede ca majoritatea în adunarile generale este rezervata persoanelor fizice membre si în cazul în care contine o obligatie de subscriere legata de participarea membrilor la activitatea SCE, acesta nu poate impune subscrierea a mai mult de o parte sociala pentru dobândirea calitatii de membru.
  (8) O rezolutie a adunarii generale anuale privind conturile exercitiului financiar constata cuantumul de capital la închiderea exercitiului si variatia acestuia fata de exercitiul precedent. La propunerea organului administrativ sau de conducere, capitalul subscris poate fi majorat prin incorporarea tuturor sau a unei parti din rezervele partajabile ca urmare a unei decizii a adunarii generale, în conformitate cu cvorumul si majoritatea necesare pentru modificarea statutului. Partile sociale noi revin membrilor în mod proportional cu partile sociale din capital de care dispuneau pâna atunci.
  (9) Valoarea nominala a partilor sociale poate fi majorata prin regruparea partilor emise. Atunci când o astfel de majorare necesita solicitarea de aporturi suplimentare la capitalul cooperativei din partea membrilor, în conformitate cu dispozitiile prevazute de statut, adunarea generala trebuie sa decida, cu respectarea conditiilor de cvorum si de majoritate necesare pentru modificarea statutului.
  (10) Valoarea nominala a partilor sociale se poate reduce prin diviziunea partilor emise.
  (11) In conditiile stabilite de statut si cu acordul adunarii generale sau al organului de conducere sau administrativ, partile sociale pot fi cesionate sau transferate în favoarea oricarui membru sau a oricarei persoane care dobândeste calitatea de membru.
  (12) Sunt interzise subscrierea, achizitia si acceptarea în gaj de catre SCE a propriilor sale parti sociale, direct sau prin intermediul unei persoane care actioneaza în nume propriu, dar pentru SCE. Cu toate acestea, acceptarea în gaj este autorizata pentru operatiunile curente ale SCE de credit.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.