Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Martie 2023

portal

 

 • Art. 351 din OUG nr. 99/2006: (1) Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu. Constituirea, funcţionarea, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea, divizarea şi lichidarea organizaţiilor cooperatiste de credit urmează regimul societăţilor pe acţiuni.
  (2) În aplicarea alin. (1), orice referire făcută la acţiuni şi acţionari se consideră a fi făcută la părţi sociale şi la membrii cooperatori/cooperative de credit afiliate şi orice referire la un anumit procent din capitalul social al societăţii pe acţiuni se consideră a fi făcută la totalul drepturilor de vot la nivelul unei cooperative de credit/case centrale.
  (3) În toate actele oficiale, organizaţiile cooperatiste de credit trebuie să indice, pe lângă alte elemente prevăzute de lege şi menţiunea "capital social variabil", iar în cazul cooperativelor de credit, şi denumirea casei centrale le care sunt afiliate.
  (31) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să menţioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă casa centrală din cadrul reţelei cooperatiste de credit.


 • Actul constitutiv şi/sau actul adiţional se întocmeşte pe baza actului constitutiv cadru stabilit de casa centrală şi trebuie să conţină, în afara elementelor prevăzute de lege, clauzele prevăzute de art. 364 sau, după caz, de art. 371 din O.U.G. nr. 99/2006. Toate activităţile înscrise în statut vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin grupe CAEN de trei cifre pentru domenii şi prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.

 • Actul constitutiv, încheiat în una dintre următoarele forme, la alegerea părţilor:
  - în forma unui înscris sub semnătură privată;
  - în forma unui înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului, în condiţiile Legii nr. 51/1995, cu modificările și completările ulterioare;
  - în forma unui înscris sub semnătură privată certificat de ORCT, la cererea părţii, în cazul redactării acestuia de serviciile de asistență din cadrul ORCT;
  - în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.
   

            Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 pentru a fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens.

 • Art. 6 din Legea nr. 31/1990: Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(13) Suplimentar faţă de obligaţia prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

*) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzută la art. 56 alin. (13), este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă

(7) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

NOTA:

 • în cazul în care, la înmatriculare, în actul constitutiv sunt incluse și datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali și modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesară depunerea declarației pe proprie răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 • dacă, după înmatriculare, persoana juridică solicită doar modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali și a modalității de exercitare a controlului, nu va depune un act modificator al actului constitutiv, ci va completa cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali, la care se va atașa declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
 • în cazul în care, persoana juridică solicită înregistrarea în registrul comerțului a modificării actului constitutiv, care implică, pe lângă alte modificări și modificarea datelor de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali (ex: transmiterea părtilor de interes si a părților sociale, schimbarea membrilor organelor de conducere și de control etc. ), actul modificator al actului constitutiv va include și datele de identificare a beneficiarilor reali și modalitatea de exercitare a controlului, anexându-se, totodată, și actul constitutiv actualizat, caz în care nu se va mai depune și declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.