Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Iunie 2024

portal

portal

 

► Extras din Legea nr. 161/2003 – Grupurile de interes economic      

 • Art. 206:
  (1) Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului grupului de interes economic, chiar dacă în actul constitutiv se prevăd norme în acest scop, sunt obligatorii următoarele reguli:
  a) până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă mandatul lor, cu excepţia prevăzută la art. 189;
  b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa care îi ţine locul şi orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) Numai după îndeplinirea formalităţilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune specimenul lor de semnătură în registrul comerţului şi vor exercita această funcţie.
  (3) În urma efectuării publicării prevăzute la alin. (2) nici o acţiune nu se poate exercita pentru grup sau contra acestuia decât în numele lichidatorilor ori împotriva lor.
  (4) În afară de dispoziţiile prezentului capitol, se aplică grupurilor în lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv şi prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
  (5) Toate actele emanând de la grup trebuie să arate că acesta este în lichidare.

 • Art. 207:
  (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi, persoane fizice ale societăţii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
  (2) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.
  (3) Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu administratorii grupului să facă un inventar şi să încheie o situaţie financiară care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului grupului şi să le semneze.
  (4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul grupului, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele grupului. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.
  (5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul persoanelor care îndeplinesc atribuţia de cenzor.

 • Art. 208:
  În cazul grupurilor a căror activitate s-a desfăşurat în baza autorizaţiei de mediu prevăzute de Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, lichidatorii sunt obligaţi să ia măsuri pentru efectuarea bilanţului de mediu prevăzut de această lege şi să comunice rezultatele acestui bilanţ agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului.

 • Art. 214:
  (1) Lichidarea grupului trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
  (2) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de registratorul de registrul comerțului, în urma sesizării oricărei părţi interesate.

 • Art. 216:
  (1) Numirea lichidatorilor va fi făcută de toţi membrii, dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel.

 • Art. 217:
  (1) După terminarea lichidării grupului, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară de lichidare şi să propună repartizarea activului între membri.

 

► Extras din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE)

 • Art. 7:
  La registru se depun, de asemenea, urmatoarele documente si informatii:
  (…)
  (h) încheierea lichidarii unui grup, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2);

 • Art. 11:
  Constituirea sau încheierea lichidarii unui grup, cu mentionarea numarului, datei si locului de înregistrare, precum si a datei, locului si titlului publicatiei, se face în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, dupa publicarea în monitorul oficial mentionat la articolul 39 alineatul (1).

 • Art. 35:
  (…)
  (2) Lichidarea unui grup si încheierea lichidarii sale sunt reglementate prin legislatia interna.

 

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.