Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Octombrie 2020

portal

 

Alte menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1355/C/2009

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Menţionarea în registrul comerţului a societăţii de registru independent privat autorizată care ţine registrul acţionarilor, conform art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (hotărâre AGA);
 • Declararea modificării societăţii pe acţiuni de tip deschis în societate de tip închis, conform legii (hotărâre AGA);
 • Conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, din acţiuni nominative în acţiuni la purtător sau invers precum şi acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot conform art. 95 alin. (5) şi art. 92 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (hotărâre AGA);
 • Schimbarea valorii nominale a unei acţiuni/părţi sociale/părţi de interes şi numărului de acţiuni/părţi sociale/părţi de interes (hotărâre AGA);
 • Donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, conform art. 21 lit. a) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Modificarea numelui şi prenumelui, a cetăţeniei, a codului numeric personal - pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului - pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul, conform art. 21 lit. b) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ sau de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă sau alte semne distinctive, asupra cărora persoana juridică are un drept, conform art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare (dovada existenţei dreptului);
 • Dacă este cazul, menţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la: deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra profesionistului din străinătate; dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor; închiderea sucursalei înfiinţate în România de o societate cu sediul în străinătate;
 • Menţionarea depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat al societăţii.

 

Cererea de înregistrare - formular, în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii;
 2. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 3. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

*

*               *

 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.