Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2022

portal

 

Alte menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1355/C/2009

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Menţionarea în registrul comerţului a societăţii de registru independent privat autorizată care ţine registrul acţionarilor, conform art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (hotărâre AGA);
 • Declararea modificării societăţii pe acţiuni de tip deschis în societate de tip închis, conform legii (hotărâre AGA);
 • Conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, din acţiuni preferenţiale în acțiuni ordinare fără drept de vot conform art. 95 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (hotărâre AGA);
 • Schimbarea valorii nominale a unei acţiuni/părţi sociale/părţi de interes şi numărului de acţiuni/părţi sociale/părţi de interes (hotărâre AGA);
 • Donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, conform art. 21 lit. a) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Modificarea numelui şi prenumelui, a cetăţeniei, a codului numeric personal - pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului - pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul, conform art. 21 lit. b) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ sau de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă sau alte semne distinctive, asupra cărora persoana juridică are un drept, conform art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare (dovada existenţei dreptului);
 • Dacă este cazul, menţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la: deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra profesionistului din străinătate; dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor; închiderea sucursalei înfiinţate în România de o societate cu sediul în străinătate;
 • Menţionarea depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat al societăţii.

 

Cererea de înregistrare - formular, în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:

 1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii;
 2. Dacă este cazul:
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii:
 3. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali";
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

*

*               *

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:            
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.