Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind numirea lichidatorului la SNC, SCS, SRL, SA şi SCA urmare constatării dizolvării de drept (art. 31 din Legea nr. 359/2004 - detalii) sau dizolvării judiciare (art. 237 din Legea nr. 31/1990 - detalii)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

  1. Cerere de numire lichidator conform Legii nr. 359/2004  (original) - formular sau conform Legii nr. 31/1990 - formular.

Etapa a II-a

  1. Cerere de înregistrare (original) - formular;
  2. Specimenul de semnătură al lichidatorilor (original) - detalii;

 

Notă 

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe