Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

03 Decembrie 2023

portal

portal

 

 

I. Dispoziții privind modificarea actului constitutiv

II. Dispoziții privind publicarea în Monitorul Oficial al României

 

 

I. Dispoziții privind modificarea actului constitutiv

Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

 • Art. 43:
  (1) În cursul exercitării activităţii sau la încetarea acesteia, profesioniştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au obligaţia de a solicita înregistrarea menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligaţiei de înregistrare.
  (2) Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
 • Art. 89: La înmatricularea societăţilor se înregistrează în registrul comerţului datele cuprinse în cererea de înmatriculare, precum şi datele din actul constitutiv, potrivit art. 7 lit. a)-h) şi art. 8 lit. a)-o) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare, firma şi sediul societăţii de registru independent autorizat care ţine registrul acţionarilor, dacă este cazul, potrivit art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Art. 92:La înmatricularea grupurilor de interes economic se înregistrează în registrul comerţului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare, cele din actul constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.
 • Art. 93: Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înregistrează în registrul comerţului datele prevăzute la art. 89, datele care atestă îndeplinirea condiţiilor caracterului european, precum şi datele privind transferul sediului din/în alt stat, dacă este cazul.
 • Art. 94: Pentru societăţile cooperative se înregistrează în registrul comerţului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-j) şi n) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.
 • Art. 95: Pentru cooperativele agricole se înregistrează în registrul comerţului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.
 • Art. 96: Pentru organizaţiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerţului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare şi în actul constitutiv, potrivit art. 351 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare
 • Art. 103:
  (1) În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:
  a) modificări ale actelor, faptelor şi datelor înregistrate în registrul comerţului;
  (...)


Legea societăților nr. 31/1990

 • Art. 7:
  Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:
  a) datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi;
  (…)
  e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
  e1)în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;

 • Art. 8:
  Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va cuprinde:
  a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acţiuni vor fi menţionaţi şi asociaţii comanditaţi
  (…)
  g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
  h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar

 • Art. 81:
  Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e), e1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) includ:
  a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa şi cetăţenia, actul de identitate/paşaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;
 • Art. 204:
  (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile art. 223 alin. (3) şi ale art. 226 alin. (2).
  (2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie atunci când are ca obiect:
  1. majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;
  2. modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
  3. majorarea capitalului social prin subscripţie publică.
  (…)
  (4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.
  (5) Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii
  (6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societăţi în nume colectiv sau în comandită simplă, în formă autentică, se depune la oficiul registrului comerţului, cu respectarea prevederilor alin. (4), şi se menţionează în acest registru, fără a fi obligatorie publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

► Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare

 • Art. 16:
  (1) Actul constitutiv al unei societăţi cooperative trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi:
  a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică;
  (...)
  i) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice;
  j) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia cenzorilor;
  (...)
 • Art. 44:
  (1) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale se depun în termen de 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.
  (2) Hotărârile adunării generale nu pot fi executate înainte de a se îndeplini aceste formalităţi.

 

Legea nr. 161/2003: Modificarea actului constitutiv al GIE

 • Art. 122:
  (1) Actul constitutiv al grupului de interes economic stabileşte modul de organizare a grupului, în condiţiile stabilite de prezentul titlu, şi va cuprinde:
  (...)
  b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridică, sediul şi naţionalitatea membrilor, persoane juridice;
  c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, în funcţie de forma juridică a acestora;
  (...)
  (2) Orice modificare a actului constitutiv va fi realizată în condiţiile prevăzute la încheierea sa, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; modificările sunt opozabile de la data publicării.
 • Art. 128:
  Vor fi supuse înregistrării obligatorii, în condiţiile legii, următoarele:
  a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componenţa grupului;

 • Art. 129:
  Grupul de interes economic este obligat să publice integral, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condiţiile legii:
  (…)
  b) actele modificatoare ale acestuia;

 • Art. 174:
  (1) Actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute pentru încheierea lui.
  (3) Actul adiţional cuprinzând textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comerţului şi se menţionează în acest registru. Actul modificator se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (4) Dacă se aduc mai multe modificări actului constitutiv fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificările la zi şi, în această formă, va fi depus la oficiul registrului comerţului.
  (5) În forma actualizată potrivit alineatului precedent se pot omite numele sau denumirea şi celelalte date de identificare ale fondatorilor şi ale primilor membri ai organelor grupului.
  (6) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înmatriculării grupului şi numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.

 

II. Dispoziții privind publicarea în Monitorul Oficial al României

 • Art. 16 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului:
  (1)În Monitorul Oficial al României sunt publicate, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerţului, următoarele:
  (…)
  c)hotărârile adunării generale ale asociaţilor/acţionarilor/membrilor, actele adiţionale ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;
  d)hotărârile organelor de administrare şi/sau conducere ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;
  e)alte acte ale persoanelor juridice, supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României.

Actul modificator al actului constitutiv se transmite, spre publicare în Monitorul Oficial al României, în forma depusă de profesionist.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 265/2022, înscrisurile depuse de profesionist, spre publicare în Monitorul Oficial al României, se transmit electronic de către oficiul registrului comerţului către RA Monitorul Oficial, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.
Publicarea în Monitorul Oficial al României este o procedură legală obligatorie.
Publicarea în Monitorul Oficial al României şi consultarea acestuia se realizează potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancţiunea respingerii cererii, vor conţine cel puţin următoarele:
- datele de identificare a persoanei juridice;
- numărul şi data adoptării actului;
- condiţiile formale de adoptare a actului;
- obiectul hotărârii/deciziei adoptate;
- numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.

 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Art. 46 din Legea nr. 265/2022:
  (1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data înregistrării lor în registrul comerţului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerţului, acolo unde legea dispune astfel.
  (2) Operaţiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerţului nu sunt opozabile terţilor care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre ele.
  (3) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia. Terţii sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.
  (4) În cazul în care există neconcordanţe între datele înregistrate în registrul comerţului şi cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerţului, prevăzut la art. 8, faţă de terţi prevalează datele înregistrate în registru.
  (5) În cazul documentelor şi informaţiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanţă între acestea şi datele şi documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează faţă de terţi.
  (6) În cazul în care neconcordanţa prevăzută la alin. (5) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerţului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va corecta înregistrarea menţiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.