Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

03 Decembrie 2023

portal

portal

 

Legea societăților nr. 31/1990:

 • Art. 113: Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
  (...)
  g) reducerea capitalului social
  (...)

 • Art. 207: 
  • (1) Capitalul social poate fi redus prin:
   • a) micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;
   • b) reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;
   • c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.
  • (2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
   • a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;
   • b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
   • c) alte procedee prevăzute de lege.
 • Art. 208:
  (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
  (3) Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri, în conformitate cu art. 62.
  4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă.
  5) La cererea creditorilor societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, instanţa poate obliga societatea la acordarea de garanţii adecvate dacă, în mod rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează şansele de acoperire a creanţelor, iar societatea nu a acordat garanţii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3).

 • Art. 209:
  Când societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decât în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată:

 • Art. 41: Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre privind:
  (...)
  e) reducerea capitalului social;
 • Art. 73:
  • (1) Capitalul social poate fi redus prin hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori care trebuie să cuprindă motivul reducerii.
  • (2) Reducerea capitalului social se realizează prin:
   • a) micşorarea numărului de părţi sociale;
   • b) reducerea valorii nominale a părţilor sociale;
   • c) dobândirea propriilor părţi sociale de către societatea cooperativă, urmată de anularea lor.
  • Art. 74:
   (1) Reducerea capitalului social al societăţii cooperative poate fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data afişării hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative.
   (2) Dacă reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afişează la sediul societăţii cooperative şi se menţionează în registrul pentru înregistrarea societăţilor cooperative de la registrul comerţului.

Legea cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare:

 • Art.15: 6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor.
  (7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10 % din capitalul social.
  (8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.