Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

  1. Modificarea actelor constitutive ale societăţilor, ale societăţilor cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de credit, ale caselor centrale şi ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societăţilor europene cu sediul în România, ale societăţilor cooperative europene cu sediul în România şi ale grupurilor europene de interes economic cu sediul în România se face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor/membrilor ori, după caz, a consiliului de administraţie sau a directoratului, respectiv prin hotărârea membrilor grupului de interese economice sau a grupului european de interese economice cu sediul în România ori prin hotărâre a instanţei judecătoreşti, după caz.

 

  1. Actul modificator se încheie în forma în care s-a încheiat actul modificat. Actul modificator trebuie încheiat în formă autentică, atunci când se realizează majorarea capitalului social prin aport în natură al unui imobil sau prin subscripţie publică ori în cazul modificării actului constitutiv al unei societăţi în nume colectiv/societăți în comandită simplă.

 

  1. În situaţia în care adunarea generală a împuternicit administratorul, respectiv un membru al consiliului de administraţie sau un membru al directoratului să semneze actul constitutiv în forma actualizată, se depune şi această împuternicire, în original, dacă aceasta nu a fost dată prin unul dintre actele prevăzute la pct.1, după caz.

 

            4.Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, numele, prenumele, calitatea și semnăturile persoanelor abilitate să semneze înscrisurile; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare.

 

  1. Dacă se solicită înregistrarea/ menţionarea și, după caz, publicarea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului de administraţie, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere/directoratului ori a unei hotărâri judecătorești, înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancțiunea respingerii cererii, vor conţine cel puţin următoarele:

            - datele de identificare a persoanei juridice;

            - numărul şi data adoptării actului;

            - condiţiile formale de adoptare a actului;

            - obiectul hotărârii/deciziei adoptate;

            - numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.

 

  1. Înscrisurile a căror înregistrare, menționare și, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugări, sub sancțiunea respingerii cererii.

 

  1. Înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii, după cum urmează: a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenţii ce includ dispoziţii referitoare la înlăturarea cerinţei supralegalizării şi a oricărei alte formalităţi similare; b) în formă originală - pentru statele în privinţa actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă; c) în forma conţinând apostila - pentru statele părţi ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu excepţia statelor menţionate la lit. a) şi b).

            Înscrisurile respective trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.