Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

Extras din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

 • Art. 121: (1) Autorizarea funcţionării se realizează prin înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere şi a datelor aferente, prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.
  (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protecţiei mediului, de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.
  (3) Activităţile pentru care legea reglementează condiţii speciale de autorizare/notificare a funcţionării sunt autorizate de autorităţile şi instituţiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfăşurării activităţilor economice pentru care este necesară autorizaţia.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3), autorităţile/instituţiile publice implicate vor încheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodică a listei codurilor CAEN care necesită condiţii speciale de autorizare/notificare, precum şi a profesioniştilor având ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activităţi, pentru care se va dispune, în încheierea pronunţată de registrator, necesitatea obţinerii acestor autorizaţii sau a notificării, în vederea desfăşurării, în condiţii legale, a activităţii respective.

 • Art. 122: (1) Solicitantul trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare, şi declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi.
  (2) Activităţile proprii de birou pentru firmă nu fac obiectul depunerii declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității.
  (3) Declaraţia este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfăşoară toate activităţile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional şi/sau la sediile secundare, după caz, la terţi, cu îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.
  (4) Dacă se modifică obiectul de activitate ori activităţile autorizate, sediul social/profesional sau se înfiinţează noi sedii secundare, precum şi în situaţia întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderilor familiale ori a societăţilor care au desfăşurat activitate de la înfiinţare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului o nouă declaraţie-tip pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare, după caz, la terţi, corespunzătoare modificărilor intervenite şi care să ateste situaţia curentă pentru desfăşurarea tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate.
  (5) Oficiul registrului comerţului înregistrează în registrul comerţului depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terţi şi datele cuprinse în declaraţie.
  (6) Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare reprezintă anexă la cererea de înregistrare în registrul comerţului.
  (7) Pentru sediul social/profesional şi/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terţi, oficiul registrului comerţului eliberează, odată cu încheierea registratorului, şi certificatul de înregistrare sau, după caz, de menţiuni şi un certificat constatator, care atestă că s-au înregistrat declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi datele din aceasta.
  (8) Modelul declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi modelul certificatului constatator, care atestă că s-au înregistrat declaraţia prevăzută la alin. (1) şi datele din aceasta, se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (9) Pe certificatele constatatoare menţionate la alin. (7) se aplică timbru sec de către oficiul registrului comerţului. Pentru certificatele emise în format electronic, timbrul sec este înlocuit cu sigiliul electronic calificat.

 • Art. 123: (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi, şi datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.
  (2) Autorităţile/Instituţiile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:
  • Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică teritoriale;
  • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile teritoriale;
  • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin unităţile teritoriale;
  • Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.
 • Art. 124: (1) Ulterior controlului/verificării, autorităţile/instituţiile publice prevăzute la art. 123 alin. (2) notifică, dacă este cazul, oficiului registrului comerţului actul prin care s-a dispus suspendarea activităţii sau prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat, din oficiu, în registrul comerţului.
  (2) Documentul transmis conform alin. (1) va conţine următoarele elemente necesare înregistrării în registrul comerţului: tipul documentului, temeiul legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului înregistrat în registrul comerţului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus măsurile respective, activităţile pentru care s-a dispus sancţionarea, conform Nomenclatorului CAEN şi, după caz, perioada pentru care s-a dispus măsura respectivă.(3)Orice modificare a situaţiei prevăzute la alin. (1) se comunică oficiului registrului comerţului de către profesionistul înregistrat în registrul comerţului în vederea înregistrării, fiind însoţită de documente în acest sens, emise de autorităţile/instituţiile publice competente. În cazul în care modificările sunt notificate de autorităţile/instituţiile publice competente, acestea se vor înregistra din oficiu în registrul comerţului. 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.