Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

 • Cererea adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune/divizare – absorbantă sau al societăţii care se înfiinţează, va cuprinde toate capetele de cerere pentru care este necesar ca Tribunalul să dispună înregistrarea, respectiv aprobarea fuziunii şi a fiecărei modificări intervenite în actul constitutiv al societăţii absorbante sau, după caz, înmatricularea societăţii care se înfiinţează, radierea societăţii/societăţilor care se dizolvă fără a intra în lichidare şi publicarea în Monitorul oficial al României a actului modificator şi a notificării depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat sau, după caz, a dispozitivului hotărârii Tribunalului, potrivit modelului: 

Descarcă model cerere fuziune/divizare la tribunal: 

 

 • Art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE):
  (1) Se examinează legalitatea fuzionării, în ceea ce priveşte partea de procedură legată de încheierea fuzionării şi de constituirea SE, de către instanţa, notarul sau altă autoritate competentă să examineze acest aspect al legalităţii fuzionării societăţilor anonime în statul membru sub incidenţa căruia se află viitorul sediu social al SE.
  (2) În acest sens, fiecare dintre societăţile care fuzionează trimite autorităţii competente certificatul menţionat la articolul 25 alineatul (2) în termen de şase luni de la eliberarea acestuia, precum şi o copie a proiectului de fuziune aprobat de societatea în cauză.
  (3) Autoritatea menţionată la alineatul (1) verifică în special dacă societăţile care fuzionează au aprobat un proiect de fuziune în aceiaşi termeni şi dacă modalităţile referitoare la implicarea salariaţilor au fost stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE.
  (4) Autoritatea verifică, de asemenea, în cazul în care SE îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia statului membru în care se află sediul social al SE în conformitate cu articolul 15.

 • Art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE):
  (1)Fuzionarea şi constituirea simultană a unei SE produce efecte de la data la care SE este înregistrată în conformitate cu articolul 12.
  (2)O SE nu poate fi înregistrată decât după încheierea tuturor formalităţilor prevăzute la articolele 25 şi 26.

 • Art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE):
  Pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, realizarea fuziunii face obiectul unei publicităţi efectuate în conformitate cu modalităţile stabilite de legislaţia fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.