Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Martie 2023

portal

 

I. Dispoziții privind excluderea

II. Dispoziții privind retragerea

III. Dispoziții privind publicarea în Monitorul Oficial al României

 

I. Dispoziții privind excluderea

► Legea societăților nr. 31/1990:

 • Art. 222:
  (1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:
  a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
  b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
  c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82;
  d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.
  (2) Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită pe acţiuni.
 • Art. 223:
  (1) Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.
  (2) Când excluderea se cere de către un asociat, se vor cita societatea şi asociatul pârât.
  (3) Ca urmare a excluderii, instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
  (31) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de excludere este supusă numai apelului.
  (4) Hotărârea definitivă de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă în registru, iar dispozitivul hotărârii se publică, la cererea societăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Notă: În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă nu se dispune şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi, rămași în societate, la cerere se vor anexa, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor rămaşi în societate (original) din care să rezulte noua repartizare a aporturilor asociaţilor/acţionarilor la capitalul social (valoare totală, număr părţi sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi.

 

II. Dispoziții privind retragerea

► Legea societăților nr. 31/1990:

 • Art. 226:
  (1) Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate:
  a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
  a1) în cazurile prevăzute la art. 134;
  b) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;
  c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului.
  (11) Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dispoziţiile art. 134 alin. (21) se aplică în mod corespunzător.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
  (3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
 • Art. 134:
  (1) Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
  a) schimbarea obiectului principal de activitate;
  b) mutarea sediului societăţii în străinătate;
  c) schimbarea formei societăţii;
  d) fuziunea sau divizarea societăţii.
  (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), şi de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d).
  (21) În cazurile prevăzute de art. 2461 şi 2462, acţionarii care nu sunt în favoarea fuziunii/divizării îşi pot exercita dreptul de retragere în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare în condiţiile art. 242 alin. (2) sau, după caz, art. 242 alin. (21).
  (3) Acţionarii vor depune la sediul societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acţionar emise potrivit art. 97.
  (4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerţului în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a directoratului.
  (5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Notă: În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă nu se dispune şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi, rămași în societate, la cerere se vor anexa, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor rămaşi în societate (original) din care să rezulte noua repartizare a aporturilor asociaţilor/acţionarilor la capitalul social (valoare totală, număr părţi sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi.

 

III. Dispoziții privind publicarea în Monitorul Oficial al României

 • Art. 16 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului:
  (1) În Monitorul Oficial al României sunt publicate, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerţului, următoarele:
  (…)
  b) hotărârile judecătoreşti pentru care instanţele dispun în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României;
  c) hotărârile adunării generale ale asociaţilor/acţionarilor/membrilor, actele adiţionale ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;
  d) hotărârile organelor de administrare şi/sau conducere ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;
  e) alte acte ale persoanelor juridice, supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României.

  Notă: Referitor la transmiterea actelor spre publicare în Monitorul Oficial al României:
  Hotârările judecătorești se transmit spre publicare în Monitorul Oficial al României, în forma comunicată de instanța de judecată.
  Actul modificator al actului constitutiv se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, în forma depusă de profesionist.

  Potrivit art. 16 din Legea nr. 265/2022, înscrisurile depuse de profesionist spre publicare în Monitorul Oficial al României se transmit electronic de către oficiul registrului comerţului către RA Monitorul Oficial, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.
  Publicarea în Monitorul Oficial al României este o procedură legală obligatorie.
  Publicarea în Monitorul Oficial al României şi consultarea acestuia se realizează potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancţiunea respingerii cererii, vor conţine cel puţin următoarele:
  - datele de identificare a persoanei juridice;
  - numărul şi data adoptării actului;
  - condiţiile formale de adoptare a actului;
  - obiectul hotărârii/deciziei adoptate;
  - numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.

 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.

 • Art. 46 din Legea nr. 265/2022:
  (1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data înregistrării lor în registrul comerţului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerţului, acolo unde legea dispune astfel.
  (2) Operaţiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerţului nu sunt opozabile terţilor care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre ele.
  (3) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia. Terţii sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.
  (4) În cazul în care există neconcordanţe între datele înregistrate în registrul comerţului şi cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerţului, prevăzut la art. 8, faţă de terţi prevalează datele înregistrate în registru.
  (5) În cazul documentelor şi informaţiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanţă între acestea şi datele şi documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează faţă de terţi.
  (6) În cazul în care neconcordanţa prevăzută la alin. (5) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerţului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va corecta înregistrarea menţiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.