Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Februarie 2024

portal

portal

 

Important
 
 

 

 

sageata

Anunţ privind programul de lucru cu publicul

20 februarie 2024

În perioada 22 februarie 2024, ora 18:00 – 26 februarie 2024, ora 08:00 se vor derula activități de modernizare a infrastructurii de comunicații la nivelul ONRC (sediul central ONRC, 42 ORCT și 16 birouri teritoriale).

Toate activitățile desfășurate de către oficiul registrului comerțului vor fi suspendate astfel:

 • în data de 23.02.2024 - nu se va lucra cu publicul;
 • în perioada 22 februarie 2024, ora 18:00 – 26 februarie 2024, ora 08:00  portalul de servicii și e-mail-ul vor fi indisponibile.

Cererile depuse/transmise și înregistrate în data de 22.02.2024, cât și cererile care au termen de soluționare la data de 23.02.2024 vor fi reprogramate, în vederea soluționării, în data de 26.02.2024.

 

sageata

Intrarea în vigoare a Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

25 noiembrie 2022

Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750/26.07.2022, intră în vigoare la data de 26.11.2022.
Noua lege realizează simplificarea și digitalizarea în domeniul înregistrării în registrul comerțului, prin reglementarea de noi mecanisme  și  eliminarea de documente și proceduri:

 • Procedură de constituire a societăților și a sucursalelor acestora integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare și pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin mijloace electronice, prin integrarea acestuia în serviciile on-line aferente înregistrării în registrul comerțului, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC și eliberarea certificatului de înregistrarea în formă electronică;
 • Mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor și documentelor aferente înregistrării în registrul comerțului;
 • Utilizarea semnăturii electronice calificate și a sigiliului electronic calificat pentru documentele care se transmit prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de înregistrare care atestă existența societății, eliberat la înmatricularea societății ori atunci când acesta se preschimbă;
 • Extinderea informațiilor disponibile cu titlu gratuit pe portalul de servicii on-line al ONRC cu informații privind reprezentanții legali, sucursalele deschise în alt stat membru UE, pagina de internet, dacă există;
 • Publicarea anumitor date și acte ale persoanelor fizice și persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, în mod gratuit, în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC;
 • Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului de către registratorul de registrul comerțului, personal de specialitate juridică, pentru care legea asigură garanțiile de securitate juridică a procesului de autorizare a constituirii și înregistrării în registrul comerțului a profesioniștilor;
 • Reglementarea soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acesteia;
 • Cererea de înregistrare se soluționează numai pe bază de documente scrise, prezența părților în fața registratorului fiind necesară dacă există suspiciuni de fals cu privire la identitatea oricăror persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare;
 • Audiența publică se organizează la cererea părții sau a reprezentantului acesteia și se poate acorda un singur termen de amânare pentru soluționarea cererii, de cel mult 15 zile calendaristice;
 • În cazul în care se solicită preschimbarea termenului de soluționare (numai în cazul amânării soluționării), cererea de înregistrare se soluționează într-o zi lucrătoare, fără a se mai acorda un alt termen de amânare;
 • Spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente înregistrării în registrul comerțului;
 • Eliminarea unor mecanisme de natură să conducă la blocarea procesului de înregistrare în registrul comerțului (ex. cererea de intervenție la cererea de înregistrare în registrul comerțului);
 • Eliminarea specimenului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația depunerii acestuia;
 • Eliminarea declarațiilor pentru îndeplinirea calității de asociat/acționar/administrator/director/ cenzor etc.;
 • Eliminarea documentelor ce anterior erau depuse ca anexe la cererea de înregistrare: dovada plății aporturilor la capitalul social; documente ce atestă drepturile de proprietate asupra bunurilor subscrise și vărsate ca aport în natură la momentul constituirii; certificatul ce atestă ipoteci sau alte garanții asupra bunurilor imobile; documente ce atestă tranzacțiile încheiate de fondatori, în numele societății;
 • Eliminarea dovezii privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv și/sau actul modificator al actului constitutiv;
 • Reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți; activitățile înscrise în obiectul principal/secundar de activitate vor putea fi desfășurate la sediul social și/sau la sediile secundare și/sau la terți;
 • Rezervarea denumirii firmei se face doar în raport cu firmele cu denumire identică înregistrate, fiind eliminat elementul de similaritate denumire;
 • Dovada privind rezervarea denumirii firmei - obligația de prezentare a dovezii rezervării denumirii firmei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.: în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv);
 • Eliminarea emblemei firmei;
 • Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului în cazul cererilor de fuziune, fuziune transfrontalieră și divizare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea operațiunilor reducerea termenelor și a costurilor;
 • Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului a unor cazuri de dizolvare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea ieșirii de pe piață a acestora, reducerea termenelor și a costurilor (ex.: nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social, a încetat activitatea sau aceasta nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – 3 ani, în cazul societăților constituite pe perioadă determinată, la expirarea perioadei).

Formatul formularului-tip de act constitutiv, formatul cererii de înregistrare, formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, modelul declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, modelul certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și structura identificatorului unic la nivel european-EUID sunt aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 5307/C/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1131/24.11.2022.

 

sageata Situaţii statistice decembrie 2023
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 decembrie 2023 … află mai multe

 

sageata

INFORMARE privind prevederile legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali de către regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat

16 septembrie 2022

Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat au obligația de a depune la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 123/14.09.2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906/14.IX.2022).

Conform dispozițiilor art. III din același act normativ, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (14.09.2022).

* Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 123/14.09.2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 906/14.IX.2022, Partea I)

 

sageata

Anunț referitor la depunerea declarației privind beneficiarii reali

20 iulie 2022 

Vă reamintim că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, au obligația depunerii anuale a declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale1.

1Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut la art. 56 alin. (13)  (Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021), a fost de 90 de zile de la încetarea stării de alertă pe teritoriul României și s-a împlinit la data de 7 iunie 2022.

Potrivit art. 56 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate - http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

 

sageata

INFORMARE referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

12 aprilie 2022 

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021:

 • persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului NU mai au obligația depunerii anuale a  declarației privind beneficiarii reali*;
 • au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali, DOAR persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului*.

Potrivit art. 56 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, Oficiul asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate - http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

* Conform art. 56 alin. (1) și alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021.

 

Arhivă: 2023202220212020, 2019

Facilități
 
 
sageata Întreprinzători debutanți
Se acordă persoanelor care nu au mai fost asociați sau acționari într-o întreprindere constituită în Spatiul Economic European și debutează în afaceri ...  află mai multe
sageata Studenți
Facilități acordate studenților care doresc să înființeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003. Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenții ... află mai multe

 

Demarare afacere Schimbare statut juridic persoane fizice (PFA, II și IF) Înregistrare modificări persoane juridice Închiderea unei întreprinderi Date cu caracter personal Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

 

ÎNREGISTRARE PERSOANE FIZICE (PFA, II ȘI IF)

 

Acțiuni prealabile
- Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesioniștilor persoane fizice autorizate/Întreprinderi individuale/ Întreprinderi familiale. Firma este, după caz, numele de stare civila, respectiv denumirea sub care PFA/ II/ IF își desfășoară activitatea si care îl deosebește de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerțului. Verificarea si rezervarea firmei se realizează la nivel național, ca o operațiune prealabilă înmatriculării.
- Cererea de rezervare denumire firma se depune la oricare dintre oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, direct la ghiseu, prin corespondenta (poștă, curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro
- Formalitățile aferente se găsesc
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/verificare-si-rezervare-pfa-ii-if
- Dovada de rezervare denumire firma se eliberează în aceeași zi în care s-a depus cererea, cel târziu în ziua următoare depunerii acesteia.
- Refuzul rezervării denumirii poate fi atacat odată cu soluția dată la cererea de înregistrare

 

Pasul următor
- Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționării persoanei fizice autorizate PFA / întreprinderii individuale II / întreprinderii familiale IF se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul profesional / la oricare dintre oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, direct la ghișeu, prin corespondență (poștă/curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC - https://portal.onrc.ro
- Formalitățile aferente înmatriculării pot fi accesate la
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice

 

Soluționarea cererilor:
- Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, II si IF se face în baza încheierii registratorului.
- Împotriva încheierii registratorului se poate formula plângere în condițiile art. 112 – 113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
- Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii (pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro)

 

Servicii de asitență:
- Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

 

ÎNREGISTRARE MODIFICĂRI PERSOANE JURIDICE


Servicii de asistență:
- Redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului; darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; înregistrarea cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia ale solicitanţilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile Legii nr. 265/2022 pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.


Acte normative de referință:
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Legea societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare

 

 

 

ÎNREGISTRARE PERSOANE JURIDICE

 

Acțiuni prealabile
- Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesioniștilor persoane juridice - societati, societati europene cu sediul în România, regii autonome, companii nationale si societati nationale, societati cooperative, cooperative agricole, organizatii cooperatiste de credit si case centrale ale acestora, societati cooperative europene cu sediul în România, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic cu sediul în România, alte persoane juridice prevazute în mod expres de lege . Firma este denumirea sub care profesionistul persoana juridica îsi desfasoara activitatea si care îl deosebeste de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerțului. Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora, si depunerii cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului.
- Cererea de rezervare denumire firma se depune la oficiul registrului comertului direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.
- Formalitățile aferente se găsesc la
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/verificare-si-rezervare-firma
- Dovada de rezervare denumire firma se elibereaza în acceasi zi în care s-a depus cererea de rezervare denumire firma, cel târziu în ziua urmatoare depunerii acesteia
- Refuzul rezervării denumirii poate fi atacat odată cu soluția dată la cererea de înregistrare

 

Pasul următor
- Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social / la oricare dintre oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, direct la ghișeu, prin corespondență (poștă/curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.

 

Soluționarea cererilor:
- Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza încheierii registratorului.
- Împotriva încheierii registratorului se poate formula plângere în condițiile art. 112 – 113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea  extrasului încheierii prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu (in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot fi accesate https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban.
- Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC https://portal.onrc.ro, plata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro.
- Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii.(pentru efectuarea programărilor pentru audiență: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro)

 

Servicii de asistență:
- Redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului; darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; înregistrarea cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia ale solicitanţilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile Legii nr. 265/2022 pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Pentru efectuarea programărilor pentru activitatea de asistenţă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Legea societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.
 

 

ÎNCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI

 

Servicii de asistență:

- Redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului; darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; înregistrarea cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia ale solicitanţilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile Legii nr. 265/2022 pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Pentru efectuarea programărilor pentru activitatea de asistenţă:
programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro.

Acte normative de referință:

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
Legea societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare

 

 

Relaţii cu publicul
Contact ONRC – sediul central
Contacte oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
E-mail: onrc@onrc.ro
 
Recom online
Tel.: +40213160817 /18/24 interior 206, 207
E-mail: recom@onrc.ro
 
InfoCert
E-mail: infocert@onrc.ro
 
Mass - Media
E-mail: presa@onrc.ro
 
 
 
OUG nr. 41/2016
nou
 
 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată, cu modificări, prin Legea nr 179/2017
- adresa de e-mail pentru primire în format electronic a copiei după cartea de identitate: carteidentitate@onrc.ro
- adrese de e-mail pentru comunicare documente de la alte instituții conform art. 21 alin.2 din OUG nr. 41/2016:
 
Materiale informative SGG
 
 
Informații privind prelungirea procedurii de selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației.
- Anunțul privind prelungirea perioadei de selecție
- Procedura de selecție

 
În vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, contribuabilii pot consulta materialele informative elaborate de ANAF, accessând adresa de Internet:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_
contribuabili/servicii_oferite_contribuabililor/
ghiduri_curente
 
Jurisdicții necooperante cu risc de spălare
a banilor și/sau de finanțare a terorismului
 
 
 
Informații privind întreprinderile conform Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor - Single Digital Gateway
 
Nomenclator CAEN
 
 

CAEN (Clasificarea activităților din economia națională) - reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. 

sageata  Nomenclator CAEN
 
Conturi IBAN
 
 

Tariful legal poate fi achitat în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu
mandat poştal, ordin de plată ... detalii 
 
Contacte autorități publice competente
potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004
 
 
Autorități publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 ... află mai multe
 
Certificare SR EN ISO 9001:2015
 
 
 
sageata  portal.onrc.ro   sageata  anaf.ro
sageata  bpi.ro    sageata  monitoruloficial.ro
sageata  portal.just.ro    sageata  Imm.gov.ro
sageata  just.ro    sageata  unbr.ro
sageata  legislatie.just.ro   sageata  uniuneanotarilor.ro
sageata  e-justice.europa.eu    sageata  unpir.ro
sageata  Guv.ro   sageata  ec.europa.eu
     
SOLVIT     
     
Tu Poti Face Lumina
Informațiile din registrul comerțului central computerizat, ținut de ONRC, au la bază înregistrările comunicate până la data de 18.02.2024 pentru următoarele oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale: Buzău, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. Solicitările pentru date la zi pot fi transmise prin poștă electronică: transmiterecereri@xx.onrc.ro (unde xx reprezintă codul auto al județelor menționate mai sus).      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.