Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Iunie 2023

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare şi lichidării  SNC, SCS, SRL, SA, SCA (art. 227 alin. (1), lit. b), d) și art. 228 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi GIE cu numire de lichidator (art. 184 alin.(1) lit. b), d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I 

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/membrilor privind dizolvarea societății (original) - detalii și numirea lichidatorului (original) - detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 3. Dacă este cazul,
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă dizolvării societății, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa II - detalii

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular - detalii;
 2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor privind dizolvarea și numirea lichidatorului, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 3. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie);
 4. După caz, specimenul de semnătură a lichidatorului - detalii; model orientativ specimen de semnătură (înscris sub semnătură privată)Formular - tip (dat în fața reprezentantului ORCT);
 5. Dacă este cazul:
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii.

Etapa III

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) - detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) - detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa IV - Radierea - detalii

 1. Cererea de înregistrare (pentru radiere se completează corespunzător secțiunea de la pct. 6), în original - formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorului (original);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii; 
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

Notă

 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.      ***      Serviciile electronice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului de pe lângă tribunale vor funcționa cu intermitențe în perioada 8-9 iunie 2023, după ora 14:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță. Vă mulțumim pentru înțelegere!