Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Iunie 2024

portal

portal

 

  

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare declarării nulității societății (cf. art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I 

 1. Cererea de înregistrare - formular - detalii;
 2. Hotărârea judecătorească definitivă de constatare sau declarare a nulității societății în copie legalizată de instanţă (original) - detalii;
 3. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

Etapa a-II-a - detalii

 1. Cererea de înregistrare - formular - detalii;
 2. Hotărârea judecătorească definitivă de declarare a nulității societății (prin care  lichidatorul a fost numit de instanță), în copie legalizată/Actul de numire a lichidatorului, în cazul în care acesta nu a fost numit prin hotărârea judecătorească de declarare a nulității societății (original) - detalii;
 3. Dovada publicării hotărârii judecătorești de constatare a nulității, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu (după înregistrare în registrul comerțului, hotărârea judecătorească se  publică în Buletinul electronic al registrului comerţului – art. 58 alin.3 din Legea nr. 31/1990);
 4. După caz:
  • datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie certificată de parte);
  • actul de identitate a lichidatorului persoană fizică (în copie certificată de parte);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
  • dovezile privind plata tarifului legal - detalii;

 

 Etapa a-III-a (procedura de lichidare prevăzută  de art. 260 din Legea nr. 31/1990) - detalii;

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Situaţia financiară finală de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) - detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) - detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

 

Etapa a-IV-a - Radierea

La cererea lichidatorului  - detalii;

La cererea persoanei interesate  - detalii;

 

► La cererea lichidatorului  - detalii;

 1. Cererea de înregistrare (pentru radiere se completează corespunzător secțiunea de la pct. 6),  în original - formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/acționari, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorilor (original);
 4. Dacă este cazul:
  • Dovada îndeplinirii obligaţiei de calculare, reţinere şi plată a impozitului pe venit din lichidarea societăţii, prevăzută la art. 97 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident, prevăzut la art. 223 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare - detalii;
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii; 
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

 

► La cererea persoanei interesate

În condițiile art. 260 alin.(7) din Legea nr. 31/1990: Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului legal prevăzut pentru lichidarea societății, prelungit după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comerţului, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, constată că a expirat termenul legal în care putea fi realizată lichidarea şi dispune radierea societăţii din registrul comerţului  - detalii;

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

 

Notă

 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.