Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Mai 2021

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării şi lichidării SNC, SCS, SRL şi SCA (deces - art. 229 şi art. 230 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) - formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi  numire a lichidatorului (original) - detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa a II-a - detalii

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Hotărârea de la Etapa I, pct. 2 (copie - detalii) şi, după caz, hotărârea judecătorească definitivă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea se efectuează de ORCT;
 4. Certificatul de deces, în cazul decesului unuia din asociaţi sau a unicului asociat comanditat sau comanditar, când datorită acestor cauze numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia SRL care poate continua activitatea cu asociat unic conform dispoziţiilor legale sau statutare (copie - detalii);
 5. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original) - detalii;
 6. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 7. Dacă este cazul:
  • declaraţiile moştenitorilor cu privire la renunţarea la continuarea activităţii societăţii (original); 
  • certificatul de moştenitor (copie);
  • avizele prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-III-a - detalii

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) - formular, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/ acţionari şi certificată de persoanele autorizate, potrivit legii (copie - detalii), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa a IV-a

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri şi certificată de persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA)  înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator (originale);
 4. Dacă este cazul: 
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mai mulţi administratori din SCA au fost numiţi lichidatori (original); 
  • registrele SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot  cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.