Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

 

  

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL, SA şi SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept (original);
 3. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

Etapa a-II-a - detalii

  În condițiile art. 237 din Legea nr. 31/1990  - detalii;

 • Numire lichidator - Cererea de numire a unui lichidator (original) - formular;
 • Depunere specimen de semnătură
  1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original) - formular;
  2. Specimenul de semnătură a lichidatorului (original) - detalii;
  3. Actul de identitate a lichidatorului (copie certificată de parte);
  4. Dacă  este cazul:
   • datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie certificată de parte);
   • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

  În condițiile art. 260 din Legea nr. 31/1990  - detalii;

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul de numire a lichidatorului (hotărârea AGA sau hotărârea judecătorească definitivă, când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească);
 3. Specimenul de semnătură a lichidatorului (original) - detalii;
  NOTA: Specimenul de semnătură a lichidatorului poate fi depus și ulterior numirii - Depunere specimen de semnătură
 4. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie certificată de parte);
 5. Dacă  este cazul:
  • datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie certificată de parte);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
 6. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa III

 1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original) - formular;
 2. Situaţia financiară finală de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) - detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) - detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa IV - Radierea

  La cererea persoanei interesate:

 • În condițiile art. 237 alin.(8) din Legea nr. 31/1990 -  Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului, orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului.
 • În condițiile art. 260 alin.(7) din Legea nr. 31/1990 - Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru lichidarea societății de către lichidator, prelungit după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, orice persoană interesată va solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului.

  La cererea lichidatorului - detalii;

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/acționari, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorilor (original);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii; 
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
  • dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată - detalii.

 

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 • Eliberare acte - detalii.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.