Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Extras din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 • Art. 105: (1) Cererea de înregistrare în registrul comerţului se soluţionează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricăror alte persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, potrivit legii, registratorul solicită prezenţa fizică a acestora. Prezenţa fizică nu este necesară în cazul în care cererea de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de notari publici sau avocaţi.
  (3) În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepţional, registratorul solicită prezenţa fizică în temeiul alin. (2), toate celelalte etape ale procedurii vor fi realizate în întregime online.
  (4) Dacă este necesară obţinerea de informaţii şi/sau documente prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre, registratorul poate acorda termen pentru soluţionarea cererii de înregistrare.
  (5) La solicitarea părţii sau a reprezentantului acesteia se organizează audienţă publică.
  (6) În situaţia în care soluţionarea cererii a fost amânată, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de soluţionare, aceasta se înregistrează, iar solicitantul primeşte termen de soluţionare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.
  (7) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluţionate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare.
  (8) Dacă solicitantul modifică înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, înscrisurile depuse iniţial nu vor mai fi luate în considerare la soluţionarea cererii.

 • Art. 106: (1) Dacă cererea de înregistrare şi documentele depuse în susţinerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, după caz, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor legale pentru înfiinţarea, constituirea, organizarea şi funcţionarea profesioniştilor care au obligaţia înregistrării ori dacă registratorul apreciază că sunt necesare şi alte informaţii sau documente pentru soluţionarea cererii, acesta acordă, prin încheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice.
  (2) Termenul şi motivele amânării se afişează pe portalul de servicii online al ONRC, putând fi consultate şi prin intermediul staţiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comerţului.
  (3) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare şi termenul de eliberare a documentelor prevăzute de lege se modifică în mod corespunzător.
  (4) În cazul în care solicitantul remediază/completează cererea de înregistrare anterior expirării termenului stabilit de registrator şi solicită preschimbarea termenului de soluţionare, cererea de înregistrare este soluţionată în ziua următoare zilei remedierii/completării.
  (5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile dispuse prin încheierea de amânare, cererea de înregistrare este respinsă.
 • Art. 107: (1) Dacă sunt îndeplinite cerinţele legale pentru înfiinţarea, constituirea, organizarea şi funcţionarea profesioniştilor care au obligaţia înregistrării, registratorul pronunţă o încheiere de admitere a cererii de înregistrare, în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii tuturor formalităţilor şi primirii tuturor documentelor şi informaţiilor, dispuse de registrator, pentru constituire şi înregistrare.
  (2) Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.
  (3) Înregistrarea în registrul comerţului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.
  (4) Persoanele juridice dobândesc personalitate juridică de la data operării efective a înregistrării în registrul comerţului.
 • Art. 108: (1) Dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru înregistrarea cererii, registratorul dispune, prin încheiere motivată, respingerea cererii de înregistrare.
  (2) În cazul în care solicitantul renunţă la cerere, registratorul ia act de renunţare, prin încheiere.
 • Art. 109: Prevederile art. 105 alin. (1) şi alin. (6)-(8), art. 106, art. 107 alin. (1) şi art. 108 se aplică, în mod corespunzător, şi în soluţionarea altor cereri privind înregistrări în registrul comerţului.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.