Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

  1. Verificarea disponibilității şi rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menționarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinței, la care se anexează următoarele:
  2. a) dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activității sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerț, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 53 alin. (2) din Normele metodologice privind modul de ținerea a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 •  
   b) dovada consimțământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;
 •  
   c) procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii şi documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice.

   

  Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

  1. Modalități de transmitere a cererii:
   • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
   • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
   • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) - contact
   • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor ; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat

  NOTA:

  • Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniștilor supuşi înregistrării în registrul comerţului.
  • Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi care îl deosebeşte de orice alt profesionist
  • Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior în registrul comerţului.
  • Firma se înscrie în registrul comerţului, în certificatul de înregistrare şi în celelalte documente eliberate de registrul comerţului cu litere majuscule şi cu diacritice.
  • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.
  • Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.
  • Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier dovada privind verificarea disponibilității și rezervarea firmei. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia.
  • Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii.
  • Firma nu poate conţine cuvintele "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora.
  • Firma care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale ori locale poate fi utilizată numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.

   • Procedura de obținere a acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată şi înscrisurile în susţinerea acesteia, menţionate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante. 

  • O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
  • O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea.
  • Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă:
  • articularea cuvintelor;
  • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
  • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
  • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
  • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;
  • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
  • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup","holding", "company", "trust", "corn", "trans" ori altele asemenea;
  • adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.
  • Nu se poate deroga de la respectarea dispoziţiilor cu privire la disponibilitate și distinctivitate prin acordul scris dat de profesionist înregistrat în registrul comerţului pentru utilizarea unei denumiri identice cu o denumire deja utilizată.
  • Firma trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege, conform specificităţii persoanei juridice respective:

           - Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi aparținând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoțită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată – debutant" sau abrevierea "S.R.L. – D".

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.