Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Mai 2021

portal

 

PROCEDURA

eliberării acordului pentru folosirea denumirii, conform Normelor metodologice din 13 august 2004, aprobate prin H.G. nr. 1296/2004

 

 • În cazul solicitării de rezervare a firmei, formulată în vederea constituirii sau a schimbării denumirii, oficiul registrului comerţului eliberează dovada rezervării firmei, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii legale, sub rezerva obţinerii acordului.
 • Odată cu depunerea cererii prin care se solicită eliberarea acordului, persoanele juridice solicitante depun şi documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice:
  1. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului competent, pentru persoanele juridice înmatriculate;
  2. declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice privind îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 2 lit. a);
  3. alte documente considerate relevante de către solicitant pentru susţinerea cererii de eliberare a acordului.
  4. În situaţiile prevăzute la art. 5 se depun în copie şi următoarele documente care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale, după caz:
  5. actul normativ sau actul administrativ de înfiinţare a persoanei juridice;
  6. certificatul de înregistrare a mărcii care corespunde cu denumirea, emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
  7. autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României;
  8. autorizaţia de funcţionare emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  9. orice alte autorizaţii de funcţionare sau avize cerute de lege.
 • Cererile pentru obţinerea acordului prevăzut de art. 39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de documentele doveditoare şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului competent, se transmit Secretariatului General al Guvernului de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv prefectului de către oficiul registrului comerţului competent, în termen de 24 de ore de la momentul înregistrării.
 • Acordul scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului, respectiv de prefect, sau, după caz, înştiinţarea în scris despre refuzul eliberării acordului se transmite, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, respectiv oficiului registrului comerţului, care va încunoştinţa persoana juridică solicitantă.
 • Valabilitatea acordului scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, de prefect, potrivit legii, este condiţionată de valabilitatea rezervării disponibilităţii firmei.
 • Serviciile de verificare a îndeplinirii criteriilor legale şi cele de eliberare a acordului prevăzut de lege se prestează de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, de prefectura competentă, cu titlu gratuit.
 • Serviciile de transmitere a cererii pentru obţinerea acordului prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a documentelor însoţitoare sunt prestate de către oficiile registrului comerţului competente, cu titlu gratuit.
 • Pentru comunicarea acordului sau a refuzului privind eliberarea acestuia, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor încasa tariful pentru transmiterea documentelor prin poştă, în cuantum de 8 lei/plic.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.