Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

ÎNREGISTRARE PERSOANE JURIDICE

 

Acțiuni prealabile
- Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesioniștilor persoane juridice - societati, societati europene cu sediul în România, regii autonome, companii nationale si societati nationale, societati cooperative, cooperative agricole, organizatii cooperatiste de credit si case centrale ale acestora, societati cooperative europene cu sediul în România, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic cu sediul în România, alte persoane juridice prevazute în mod expres de lege . Firma este denumirea sub care profesionistul persoana juridica îsi desfasoara activitatea si care îl deosebeste de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerțului. Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora, si depunerii cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului.
- Cererea de rezervare denumire firma se depune la oficiul registrului comertului direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.
- Formalitățile aferente se găsesc la
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/verificare-si-rezervare-firma
- Dovada de rezervare denumire firma se elibereaza în acceasi zi în care s-a depus cererea de rezervare denumire firma, cel târziu în ziua urmatoare depunerii acesteia
- Refuzul rezervării denumirii poate fi atacat odată cu soluția dată la cererea de înregistrare

 

Pasul următor
- Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social / la oricare dintre oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, direct la ghișeu, prin corespondență (poștă/curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.

 

Soluționarea cererilor:
- Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza încheierii registratorului.
- Împotriva încheierii registratorului se poate formula plângere în condițiile art. 112 – 113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea  extrasului încheierii prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu (in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot fi accesate https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban.
- Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC https://portal.onrc.ro, plata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro.
- Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii.(pentru efectuarea programărilor pentru audiență: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro)

 

Servicii de asistență:
- Redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului; darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; înregistrarea cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia ale solicitanţilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile Legii nr. 265/2022 pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Pentru efectuarea programărilor pentru activitatea de asistenţă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- Legea societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.