Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2023

portal

 

ÎNREGISTRARE PERSOANE JURIDICE

 

Acțiuni prealabile
- Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesioniștilor persoane juridice - societati, societati europene cu sediul în România, regii autonome, companii nationale si societati nationale, societati cooperative, cooperative agricole, organizatii cooperatiste de credit si case centrale ale acestora, societati cooperative europene cu sediul în România, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic cu sediul în România, alte persoane juridice prevazute în mod expres de lege . Firma este denumirea sub care profesionistul persoana juridica îsi desfasoara activitatea si care îl deosebeste de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerțului. Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora, si depunerii cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului.
- Cererea de rezervare denumire firma se depune la oficiul registrului comertului direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.
- Formalitățile aferente se găsesc la
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/verificare-si-rezervare-firma
- Dovada de rezervare denumire firma se elibereaza în acceasi zi în care s-a depus cererea de rezervare denumire firma, cel târziu în ziua urmatoare depunerii acesteia
- Refuzul rezervării denumirii poate fi atacat odată cu soluția dată la cererea de înregistrare

 

Pasul următor
- Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social, direct la ghișeu, prin corespondență(poștă/curier) ,prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro.
- Formalitățile aferente înmatriculării sunt disponibile pe pagina de internet a ONRC
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.

 

Soluționarea cererilor:
- Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC.
- Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul socia al solicitantului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.
- Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
- Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea rezoluției/ extrasului rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu ( in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot si accesate https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban.
- Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC https://portal.onrc.ro, plata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro.
- Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii.( pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro)

 

Servicii de asitență:
- Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Pentru efectuarea programărilor pentru activitatea de asistenţă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 26/1990 - privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.