Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Octombrie 2020

portal

 

Documente necesare pentru corectarea erorilor materiale din înregistrările în registrul comerţului

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Se poate solicita îndreptarea erorilor materiale în următoarele cazuri:

 • În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT;
 • În cazul erorilor materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare sau certificatelor constatatoare de autorizare sau în certificatele de înscriere de menţiuni*;
 • În cazul erorilor cuprinse în rezoluţiile directorului ORCT*;
 • În cazul erorilor din baza de date*;

 

Inregistrare

 1. Cererea de îndreptare erori materiale pentru persoanele fizice - formular sau pentru persoanele juridice - formular  în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:
 2. Documentele doveditoare ale erorii/actul rectificator;
 3. Dacă este cazul:
  • certificatul de înregistrare/certificatul constatator de autorizare/certificatul de înscriere de menţiuni;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original)
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

 

* Pentru situaţia în care eroarea materială din bazele de date, din rezoluţia directorului ORCT sau din certificatul de înregistrare/certificatul constatator de autorizare/certificatul de înscriere de menţiuni provine din preluarea greşită a datelor din cererea de înregistrare sau a documentelor depuse în susţinerea acesteia, corectarea se va efectua din oficiu, fără plata unei taxe iar sesizarea ORCT se poate face pe cerere simplă, înaintată prin registratură

 

*

*               *

  

 1. Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 2. Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.