Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

 

Documente necesare pentru corectarea erorilor materiale din înregistrările în registrul comerţului

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Se poate solicita îndreptarea erorilor materiale în următoarele cazuri:

 • În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT;
 • În cazul erorilor materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare sau certificatelor constatatoare de autorizare sau în certificatele de înscriere de menţiuni;
 • În cazul erorilor existente în încheierile judecătorului delegat/rezoluţiile directorului ORCT/persoane desemnate;
 • În cazul erorilor din baza de date;

 

Inregistrare

 1. Cererea de îndreptare erori materiale pentru persoanele fizice - formular sau pentru persoanele juridice - formular  în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de următoarele, după caz:
  • documentele doveditoare ale erorii/actul rectificator;
  • certificatul de înregistrare/certificatul constatator de autorizare/certificatul de înscriere de menţiuni - detalii;
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului postal, în orginal sau în copie certificată de parte - detalii;

 

Notă

 • Erorile sau omisiunile cu privire la datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi erorile materiale existente în încheierile judecătorului-delegat sau în rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate se îndreaptă din oficiu sau la cerere.
 • Îndreptarea erorilor cuprinse în rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate se poate face la cerere sau din oficiu.
 • În cazul îndreptărilor din oficiu, un exemplar al rezoluţiei de rectificare pronunţate de directorul ORCT/persoana desemnată va fi comunicat profesionistului înregistrat în registrul comerţului.
 • Îndreptarea erorilor din registrul comerţului computerizat care nu implică editarea unor documente rectificative se operează în baza unei note interne aprobate prin rezoluţie de directorul ORCT.
 • În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT, după efectuarea înregistrărilor dispuse de directorul ORC/ persoana desemnată se va proceda după cum urmează:
  1. ORCT înştiinţează în scris profesionistul în vederea rectificării actului respectiv, indicând actul care trebuie rectificat, datele care vor fi rectificate şi data până la care urmează a se efectua această operaţiune, la cerere;
  2. persoana interesată va solicita îndreptarea erorilor materiale, completând corespunzător formularul «Cerere de îndreptare a erorilor materiale», la care anexează actul rectificat, în original.
 • Dacă erorile au fost preluate şi în certificatul de înregistrare şi/sau în anexele la acesta, menţionatele înscrisuri se anexează, în original, la cererea de îndreptare.
 • În cazul erorilor materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare şi/sau în anexele la acestea, în certificatele de înscriere de menţiuni, rectificarea din oficiu se face din dispoziţia directorului ORCT, înscrisă pe formularul "înregistrări din oficiu", completat într-un singur exemplar de către personalul ORCT;
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii onlinesau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.