Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Documente necesare pentru corectarea erorilor materiale din înregistrările în registrul comerţului

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin cererea de înregistrare (formular-tip) persoana interesată  solicită îndreptarea erorilor materiale constatate în:

 • cuprinsul încheierilor registratorului detalii;
 • cuprinsul înscrisurilor depuse de solicitant detalii;
 • rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate, pronunțate în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 116/2009 și ale OUG nr. 44/2008 - detalii;
 • încheierile judecătorului-delegat - detalii;
 • înregistrările operate în registrul comerțului;
 • documentele eliberate, cu ocazia soluționării unei cereri de înregistrare depuse la oficiul registrului comerțului, altele decât încheierea registratorului de registrul comerțului.

 

Inregistrare

NOTĂ: Cererea de înregistrare (formular-tip) este însoțită de documentele doveditoare ale erorii,  actul modificat corespunzător/rectificator prin care se solicită îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul documentelor depuse de profesionist în baza cărora s-au efectuat înregistrările în registrul comerțului.

 1. Cererea de înregistrare - formular (pentru persoanele juridice)/ cerere de înregistrare  - formular (pentru persoanele PFA/II/IF)
 2. Dacă este cazul: 

Notă

 • Erorile materiale din încheierile registratorului, rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate, documentele emise de oficiul registrului comerțului, înregistrările operate în registrul comerțului datorate erorilor strecurate în documentele/înscrisurile depuse de profesionist în susținerea cererilor de înregistrare, se îndreaptă la solicitarea profesionistului. prin încheiere a registratorului de registrul comerțului, pronunțată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.
 • Erorile materiale din cuprinsul documentelor/înscrisurilor depuse de solicitant se îndreaptă la solicitarea profesionistului, pe baza înscrisului/înscrisurilor modificat/modificate corespunzător, respectiv pe baza înscrisului rectificator, prin încheiere a registratorului de registrul comerțului, pronunțată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.
 • Erorile materiale rezultate în urma operării înregistrărilor în registrul comerțului, redactării de către personalul ORCT a actelor/înscrisurilor ce sunt eliberate solicitantului, se îndreaptă de către ORCT din oficiu atunci când sunt sesizate de:
  - registrator, ca urmare a efectuării controlului de legalitate sau de orice alt salariat pe fluxul de soluționare a cererii, înainte sau după eliberarea actului/lor către solicitant ori, înainte sau după efectuarea publicității;
  - persoana interesată, după eliberarea actelor/înscrisurilor ori înainte sau după efectuarea publicității legale și vizează erori constatate în cuprinsul încheierilor registratorului, rezoluțiilor directorului ORCT/persoanei desemnate, documentelor emise de oficiul registrului comerțului.
 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. (Procedura în fața registratorului).
 • Încheierea registratorului privind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere - detalii;
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență - detalii;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora - detalii;
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată), însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(art. 84 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(art.85 din Legea nr. 265/2022).
 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere. (Art. 86 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora - detalii.
 • Eliberare acte - detalii.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.