Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul modificării dorite - formular;
 2. Înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă si/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 3. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
 4. În cazul modificării obiectului de activitate, declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 3);
 5. Raportat la modificarea solicitată:
  • precizarea din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie - detalii, etc.);
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie - formular sau declaraţia privind încetarea desfăşurării activităţii de către soţ/soţie - formular;
  • actul adiţional şi documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere - detalii);
  • actul modificator la acordul de constituire, declarații retragere, act identitate membru nou - pentru înlocuirea / intrarea unui nou membru IF;
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) - detalii;
  • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf) - detalii.

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciul de poștă electronică (e-mail) de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!