Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Mai 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor sau a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale:

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate” - formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că pe perioada întreruperii temporare de activitate nu se desfăşoară activitate (model 3) - Nota de la pct. 6.
  3. Certificatul constatator eliberat în temeiul art. 171 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 care atestă că s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere conform căreia firma îndeplineşte  condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, respectiv cele prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate, în original.

 

Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială îşi are stabilit sediul profesional, la ghişeu sau prin corespondenţă.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.