Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

 • Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:
  1. au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
  2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
  3. înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;
  4. declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.
 • Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
  3. este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
  4. este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
  5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

    Activităţile interzise se încadrează în următoarele grupe şi clase CAEN Rev. 2:

  1. intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 - 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
  2. tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 - 681, 682, 683);
  3. activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 - 920);
  4. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 - 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
  5. activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
   • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 - 031, 032);
   • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
   • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 - 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
   • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
  6. activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
   • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
   • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
  7. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  8. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.