Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

Extras din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 • Art. 72: (2) Cererea este însoţită de înscrisurile prevăzute de legea care reglementează regimul juridic al fiecăreia dintre persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare.

 • Art. 79: (1) Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei persoane juridice se semnează de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau de avocat, în baza unei împuterniciri avocaţiale, ori de către oricare asociat, acţionar sau membru.
  (2)Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.

 • Art. 82: (1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.
  (2)Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către toţi fondatorii sau de către reprezentanţii convenţionali ai acestora.

 • Art. 83: Pentru înregistrarea în registrul comerţului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.


SECŢIUNEA 5: Depunerea cererii de înregistrare şi a altor tipuri de cereri

 • Art. 84: (1) Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81, personal sau prin împuternicit.
  (2) În cazul în care înscrisurile care se depun în susţinerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocaţi, aceştia pot transmite oficiilor registrului comerţului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare şi înscrisurile care le însoţesc, cu semnătură electronică calificată, aceştia atestând identitatea solicitantului înregistrării.
  (3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.
  (4) Declaraţiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susţinerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată şi pot fi depuse la oficiul registrului comerţului sau transmise prin servicii de poştă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.
  (5)Oficiul registrului comerţului va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare şi datele care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului.

 • Art. 85: (1) Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.
  (2) Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele prevăzute la art. 73 alin. (2) şi la art. 74 alin. (2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societăţii, la oficiul registrului comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.

 • Art. 86: Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere.

 • Art. 87: Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înainte de începerea activităţii economice sau, în cazul în care reprezentantul întreprinderii familiale nu formulează cererea, în termen de 15 zile de la data încheierii acordului de constituire.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.