Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)

 • Art. 12:
  (1) Orice SE se înregistrează în statul membru în care are sediul social, în registrul specificat de legislaţia statului membru în cauză, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor (1).
  (2) O SE poate fi înregistrată numai după încheierea unui acord privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în sensul articolului 4 din Directiva 2001/86/CE sau după luarea unei decizii în temeiul articolului 3 alineatul (6) din directiva în cauză sau dacă perioada de negocieri prevăzută la articolul 5 din directiva în cauză a expirat fără a se încheia un acord.
  (3) Pentru ca o SE să poată fi înregistrată într-un stat membru care a recurs la opţiunea menţionată la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2001/86/CE, trebuie să se fi încheiat un acord, în sensul articolului 4 din directiva în cauză, privind modalităţile de implicare şi inclusiv de participare a lucrătorilor, sau trebuie ca nici una dintre societăţile participante să nu fi fost reglementată de norme de participare anterior înregistrării SE.
  (4) Statutul SE nu trebuie să intre în nici un moment în conflict cu modalităţile privind implicarea lucrătorilor stabilite astfel. În cazul în care noile modalităţi stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE intră în conflict cu statutul existent, statutul se modifică în consecinţă.
  În acest caz, un stat membru poate prevedea dreptul organului de conducere sau al celui de administraţie al unei SE de a opera modificarea statutului fără o nouă decizie a adunării generale a acţionarilor.

 

DIRECTIVA 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor
SECŢIUNEA II: PROCEDURA DE NEGOCIERE

 • Art. 3: Înfiinţarea unui grup special de negociere
  (1) Atunci când organele de conducere sau de administrare a societăţilor participante întocmesc un proiect de înfiinţare a unei SE, după publicarea proiectului de fuziune sau de creare a unei societăţi holding sau după adoptarea unui proiect de înfiinţare a unei filiale sau de transformare într-o SE, aceste organe iau de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informaţii cu privire la identitatea societăţilor participante, a filialelor sau unităţilor aferente, precum şi la numărul de lucrători ai acestora, în vederea demarării negocierilor cu reprezentanţii lucrătorilor societăţilor cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE;
  (2) În acest scop, se va înfiinţa, în conformitate cu dispoziţiile de mai jos, un grup special de negociere care să îi reprezinte pe lucrătorii din societăţile participante sau din filialele sau unităţile aferente:
  a) la alegerea sau la numirea membrilor grupului special de negociere, trebuie să se aibă în vedere:
  (i) ca aceşti membri să fie aleşi sau numiţi proporţional cu numărul lucrătorilor salariaţi în fiecare stat membru de către societăţile participante şi de către filialele şi unităţile aferente, prin alocarea pentru fiecare stat membru a câte unui loc pe cotă de personal angajat în respectivul stat membru, care să reprezinte 10 % din numărul lucrătorilor salariaţi ai societăţilor şi ai filialelor sau unităţilor aferente din toate statele membre participante sau o fracţiune din cota menţionată;
  (ii) ca, în cazul unei SE constituite prin fuziune, să existe un număr suplimentar de membri din fiecare stat membru, necesar pentru a se asigura includerea în grupul special de negociere a cel puţin unui membru reprezentând fiecare societate participantă care este înregistrată în acel stat membru şi are salariaţi în statul respectiv şi care, conform proiectului, va înceta să aibă o existenţă juridică proprie după înregistrarea SE, în măsura în care:
  - numărul de membri suplimentari nu depăşeşte 20 % din numărul de membri desemnaţi în temeiul punctul (i) şi
  - alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a lucrătorilor respectivi.
  În cazul în care numărul acestor societăţi este mai mare decât numărul de locuri suplimentare disponibile în conformitate cu primul paragraf, locurile suplimentare se alocă societăţilor din diferite state membre în ordinea descrescătoare a numărului de salariaţi;
  b) statele membre decid asupra metodei ce va fi aplicată pentru alegerea sau numirea membrilor organului special de negociere ce vor fi aleşi ori numiţi pe teritoriile lor. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura, pe cât posibil, includerea printre membri a cel puţin unui reprezentant al fiecărei societăţi participante care are salariaţi în statul membru respectiv. Aceste măsuri nu trebuie să sporească numărul total de membri.
  Statele membre pot dispune ca printre membri să fie incluşi reprezentanţi ai sindicatelor, indiferent dacă sunt sau nu angajaţi ai unei societăţi participante sau ai unei filiale sau unităţi aferente.
  Fără a aduce atingere legislaţiei şi practicii naţionale cu privire la stabilirea unor praguri pentru constituirea unui organism de reprezentare, statele membre prevăd ca lucrătorii din întreprinderile sau unităţile în care nu există reprezentanţi ai lucrătorilor, din motive independente de voinţa acestora, să aibă dreptul de a alege sau de a numi membri în grupul special de negociere.
  (3) Grupul special de negociere şi organele competente ale societăţilor participante decid, prin acord scris, modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE.
  În acest scop, organele competente ale societăţilor participante informează grupul special de negociere cu privire la proiectul şi derularea reală a procesului de constituire a SE, până la înregistrarea ei.
  (4) Sub rezerva alineatului (6), grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi a membrilor săi, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a lucrătorilor. Fiecare membru are dreptul la un vot. Cu toate acestea, în cazul în care rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă din voturile a două treimi din membrii grupului special de negociere, reprezentând cel puţin două treimi din numărul lucrătorilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând lucrătorii salariaţi din cel puţin două state membre,
  - în cazul unei SE constituite prin fuziune, în cazul în care participarea acoperă cel puţin 25 % din numărul total al lucrătorilor salariaţi ai societăţilor participante sau
  - în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi holding sau prin constituirea unei filiale, în cazul în care participarea acoperă cel puţin 50 % din numărul total al lucrătorilor societăţilor participante.
  Diminuarea drepturilor de participare înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE în sensul articolului 2 litera (k), care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăţilor participante.
  (5) Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea sarcinii sale de experţi, aleşi de către el, de exemplu reprezentanţi ai organizaţiilor lucrătorilor la nivel comunitar. Experţii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere, după caz, pentru promovarea coerenţei şi consecvenţei la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide informarea reprezentanţilor organizaţiilor externe adecvate, inclusiv organizaţiile lucrătorilor, cu privire la demararea negocierilor.
  (6) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută mai jos, să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate şi să se bazeze pe reglementările cu privire la informarea şi consultarea lucrătorilor în vigoare în statele membre în care SE are salariaţi. Această decizie pune capăt procedurii de încheiere a acordului la care se face referire la articolul 4. În cazul în care se adoptă această decizie, nici una dintre dispoziţiile anexei nu se aplică.
  Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă din voturile a două treimi din membrii reprezentând cel puţin două treimi din angajaţi, inclusiv voturile membrilor reprezentând salariaţii din cel puţin două state membre.
  În cazul unei SE constituite prin transformare, prezentul paragraf nu se aplică, în cazul în care există participare în societatea ce urmează a fi transformată.
  Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puţin 10 % din lucrătorii SE, ai filialelor şi unităţilor sale, sau din reprezentanţii acestora, cel mai devreme în termen de doi ani de la adoptarea deciziei menţionate, în afara cazului în care părţile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. În cazul în care grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la nici un acord în urma acestor negocieri, nici una din dispoziţiile anexei nu se aplică.
  (7) Cheltuielile legate de funcţionarea grupului special de negociere şi, în general, de negocieri sunt suportate de către societăţile participante, astfel încât grupul special de negociere să îşi poată realiza misiunea într-un mod corespunzător.
  În conformitate cu acest principiu, statele membre pot stabili reguli bugetare cu privire la funcţionarea grupului special de negociere. În special, acestea pot limita finanţarea, astfel încât aceasta să acopere cheltuielile pentru un singur expert.

 • Art. 4: Conţinutul acordului
  (1) Organele competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalităţile prin care lucrătorii să fie implicaţi în activitatea SE.
  (2) Fără a aduce atingere autonomiei părţilor şi sub rezerva alineatului (4), acordul menţionat la alineatul (1), încheiat între organele competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere, stabileşte:
  a) domeniul de aplicare a acordului;
  b) alcătuirea, numărul de membri şi alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discuţie al organului competent al SE în cadrul modalităţilor de informare şi consultare a lucrătorilor din SE şi din filialele sau unităţile sale;
  c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare;
  d) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare;
  e) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;
  f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri;
  g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor măsuri, inclusiv (după caz) numărul de membri în organul de control sau de administrare a SE, pe care lucrătorii vor avea dreptul să-i aleagă, să-i numească, să-i recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către lucrători, precum şi drepturile acestora;
  h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de renegociere.
  (3) Exceptând cazul în care există dispoziţii contrare celor prezente, acordul nu face obiectul dispoziţiilor de referinţă menţionate în anexă.
  (4) Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (3) litera (a), în cazul unei SE constituite prin transformare, acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a lucrătorilor, un nivel cel puţin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE.

 • Art. 7: Dispoziţii de referinţă
  (1) Pentru atingerea obiectivului menţionat la articolul 1, statele membre prevăd, fără a aduce atingere alineatului (3), dispoziţiile de referinţă cu privire la implicarea lucrătorilor, care trebuie să se conformeze dispoziţiilor prevăzute în anexă.
  Dispoziţiile de referinţă prevăzute de legislaţia statului membru în care urmează să fie situat sediul social al SE se aplică de la data înregistrării SE în cazul în care:
  a) părţile convin în acest fel sau
  b) până la termenul limită prevăzut la articolul 5 nu s-a încheiat nici un acord şi:
  - organul competent al fiecărei societăţi participante decide să accepte aplicarea dispoziţiilor de referinţă referitoare la SE şi, în acest fel, să continue înregistrarea SE şi
  - grupul special de negociere nu adoptă decizia prevăzută la articolul 3 alineatul (6).
  (2) În plus, dispoziţiile de referinţă prevăzute de legislaţia internă a statului membru de înregistrare în conformitate cu partea 3 din anexă se aplică doar:
  a) în cazul unei SE constituite prin transformare, în cazul în care normele unui stat membru referitoare la participarea lucrătorilor la organul de control sau de administrare se aplică unei societăţi transformate în SE;
  b) în cazul unei SE constituite prin fuziune:
  - în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe societăţi participante acoperind cel puţin 25 % din numărul total al lucrătorilor salariaţi din toate societăţile participante sau
  - în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe dintre societăţile participante acoperind mai puţin de 25 % din numărul total al lucrătorilor salariaţi din toate societăţile participante şi în cazul în care o astfel de decizie este luată de către grupul special de negociere;
  c) în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi holding sau a unei filiale:
  - în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe dintre formele de participare întruna sau mai multe societăţi participante acoperind cel puţin 50 % din numărul total de salariaţi din toate societăţile participante, sau
  - în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe societăţi participante acoperind mai puţin de 50 % din numărul total de salariaţi din toate societăţile participante şi în cazul în care o astfel de decizie este luată de către grupul special de negociere.
  În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăţi participante, grupul special de negociere decide care din aceste forme trebuie aplicată în cazul SE. Statele membre pot stabili normele aplicabile în absenţa unei decizii în domeniu cu privire la o SE înregistrată pe teritoriul lor. Grupul special de negociere informează organele competente ale societăţilor participante cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului paragraf.
  (3) Statele membre pot prevedea ca dispoziţiile de referinţă din partea 3 a anexei să nu se aplice în cazul menţionat la alineatul (2) litera (b).

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.