Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Decembrie 2021

portal

 

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor corespunzătoare numărului minim de părți sociale subscrise, în copii certificate de parte, se pot face, după caz:

  • pentru aporturile în numerar: foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;
  • pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: înscrisurile privind dovada proprietății asupra bunurilor aportate, în copii certificate de parte, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

Cooperativa agricolă va menţine un registru special al cooperatorilor în care vor fi înregistrate informaţii cu referire la numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru fondator şi cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru fondator şi cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris.

Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile şi imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea părţilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.

În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori.

În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), (cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale), totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei.

În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), ( cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale), terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.