Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Septembrie 2023

portal

portal

 

Extras din Legea cooperației agricole  nr. 566/2004:

 • Art. 14: (1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
  (2) Cererea de înregistrare şi autorizare va fi însoţită de actul constitutiv şi de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise, precum şi de actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.
  (3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.

 • Art. 15: (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.
  (2) Numărul părţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.
  (3) Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăşi 20 % din capitalul social al cooperativei agricole.
  (4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile şi imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea părţilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.
  (5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori.
  (51)În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei.
  (52)În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut.
  (6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor.
  (7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10 % din capitalul social.
  (8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.
  (9) Părţile sociale pot fi cesionate între membrii cooperatori, donate şi lăsate moştenire. Cesionarea şi donarea părţilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale şi numai dacă cumpărătorul sau donatorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă.
  (10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea părţilor sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum şi în cazul dizolvării cooperativei agricole.

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile de telefonie fixă de la sediul ORCT Giurgiu sunt temporar indisponibile. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.