Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Octombrie 2022

portal

 

RADIERE PERSOANE FIZICE (PFA, II ȘI IF)

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilorfamiliale

https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-fizice/ghid-desfiintari-pfa-ii-if

Cererea de radiere și înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la sediul oficiului registrului comerțului din raza județului unde se află sediul profesional direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii https://portal.onrc.ro/, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
Pentru accesarea portalului  de servicii este necesar creare unui cont de utilizator.
Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro: Cerere de înregistrare PFA/II/IF

 

Soluționarea cererii :

 • Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, II si IF se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate prin Decizie a directorului general al ONRC.
 • Termenul de eliberare a certificatului de radiere este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
 • Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii. (pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro).
 • Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife.

 

Calea de atac:

 • Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz.
 • Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.

 

Servicii de asistență:

 • Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

 

Acte normative de referință:

 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 • O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare. 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.